Flygbild över Munksund sågverk och pappersbruk.

Samråd för landbyggnad och farledsmuddring vid SCA Munksund

SCA Munksund AB planerar att utvidga lagrings- och logistikytorna vid Munksunds pappersbruk inom befintligt industriområde samt muddra farled till SCA Munksunds kaj. Muddring av farled till kommer att ske på allmänt vatten i syfte att förbättra och upprätthålla kajens funktion samt säkerheten i farleden.

Läs mer i samrådsunderlaget:

Samrådsunderlag för SCA Munksund

Synpunkter

Sakägare, närboende, organisationer och övriga berörda bereds härmed tillfälle att yttra sig över samrådsunderlaget. Synpunkter mottas skriftligen senast den 10 februari 2023 till e-postadress: emma.soderback@structor.se, alternativt via post till: Structor Norr AB, Box 267, 851 04 Sundsvall. Vänligen märk e-postmeddelande eller brev med ”Samråd SCA Munksund”

Mer information och kontakt

Vid eventuella frågor, kontakta Johan Nordbäck, tel: 070–1916820, e-post: johan.nordback@structor.se.