En medarebetare intill en pappersulle vid Munksunds pappersbruk.

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen visar de områden där SCAs affärer och hållbarhetsarbete har störst påverkan på ekonomi, miljö och människor, inklusive mänskliga rättigheter. Enligt väsentlighetsanalysen som gjordes år 2023 bedöms SCA ha störst påverkan inom områdena hälsa och säkerhet, klimatnytta samt biologisk mångfald. 

SCAs väsentlighetsanalys ger en bild av intressentgruppernas prioriteringar, omvärldsutvecklingen och bolagets prioriteringar. Den baseras på flera olika delar: intressentdialoger, riktade undersökningar, sammanfattningar av omvärldstrender samt bolagets och ledningens strategiska prioriteringar.

Analysen ligger till grund för SCAs strategiska inriktning och prioriteringar inom ramen för koncernens hållbarhetsarbete. Vi gör årligen en översyn av väsentlighetsanalysen och genomför en mera omfattande analys vartannat år.

I intressentanalysen ingår externa intressenter som bland annat investerare, kapitalmarknadsaktörer, ratinginstitut, kunder, leverantörer, intresseorganisationer, myndigheter, politiker liksom bolagets interna strategiska prioriteringar. SCAs bidrag och utmaningar kopplade till FNs 17 globala mål för hållbar utveckling inkluderas också i analysen.

I linje med intressenters förväntningar

Väsentlighetsanalysen säkerställer att SCAs prioriteringar i hållbarhetsarbetet är i linje med intressenternas förväntningar och fastställer vilka hållbarhetsfrågor som ska ingå i hållbarhetsredovisningen och rapporteringen enligt Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021).  

Hållbarhetsredovisningen för år 2023 baseras på väsentlighetsanalysen från 2022. Slutsatsen från väsentlighetsanalysen som gjordes under år 2022 är att SCA bedöms ha störst påverkan inom följande områden: hälsa och säkerhet, klimatnytta samt biologisk mångfald. Den prioriteringen kvarstår efter översynen 2023.

Under 2023 har en övergripande väsentlighetsanalys genomförts för att påbörja anpassningen till kraven i hållbarhetsrapportering enligt European Sustainability Reporting Standards, ESRS. Denna analys kommer att bearbetas mer i detalj under 2024.

Väsentlighetsanalys år 2023Påverkansområden(positiv/negativ) Ekonomi, miljö, människa 1. Vattenförbrukning.2. Korruption.3. Mänskliga rättigheter.4. Avfall.5. Lokal samhällsutveckling.6. Utveckling och innovation.7. Utsläpp till luft och vatten (exkl CO2).8. Mångfald (av människor).9. Urfolks rättigheter.10. Etik och värdebaserad kultur.11. Resursförbrukning.12. Hälsa och säkerhet1).13. Klimatnytta1,2).14. Biologisk mångfald1).15. Förnybara produkter.Externt perspektivInternt perspektiv123456789101112131415StörreMindreStörreMindre1) Områden med väsentlig påverkan är nummer 12 hälsa och säkerhet, 13 klimatnytta och 14 biologisk mångfald.2) Klimatnytta innefattar energiförbrukning och CO2-utsläpp.

Prioriterade områden

Enligt väsentlighetsanalysen som gjordes år 2022 bedöms SCA ha störst påverkan inom följande områden: Hälsa och säkerhet, klimatnytta och biologisk mångfald.

Hälsa och säkerhet

Klimatnytta

Biologisk mångfald