Tillväxten i våra skogar

Våra skogar sköts aktivt och långsiktigt för öka tillväxten. I dag växer ca 260 miljoner skogskubikmeter på våra marker. Vi har aldrig haft så mycket skog som i dag, vilket är bra både för vår verksamhet och för klimatet. För varje avverkat träd planterar vi minst två nya.

Planta

Tack vare att vi under lång tid har skött vår skog långsiktigt och omsorgsfullt har vi vitala skogar som växer bra.

Svensk tall är det vanligaste trädslaget på våra marker och står för 39 procent. Därefter följer gran på 37 procent, lövträd på 14 procent och contortatall på 10 procent.

Förädlade plantor

En viktig åtgärd i vårt skogsbruk är att vi planterar minst två plantor för varje träd som avverkas. Plantorna är förädlade och kommer från våra egna plantskolor. Faktum är att nästan var fjärde planta som planteras i Sverige kommer från SCAs plantskolor!

I flera decennier har vi ”avlat” på de träd som växer allra bäst och fått fram bättre och bättre plantor. Dagens förädlade plantor ger skogar som växer ca 25-30 procent bättre än oförädlade skogar. 

Andra viktiga åtgärder är att röja och gallra i tid. Vi gödslar också och planterar snabbväxande contortatall på vissa marker. 

Skogens nettotillväxt ökar

Sedan SCA började att systematiskt mäta sin skog i slutet av 1940-talet har virkesförrådet – volymen av levande, växande träd – ökat med över 60 procent och tillväxten har mer än fördubblats. Samtidigt har vi under lång tid kunnat höja avverkningen av den förnybara råvaran. Rätt skött är skog en evig resurs! 

För närvarande är den årliga tillväxten i SCAs skogar 10,5 miljoner skogskubikmeter. 1,4 miljoner m3sk går varje år förlorat genom att träd dör av naturliga orsaker, till exempel genom stormfällning. Vi avverkar varje år ca 5 miljoner m3sk. Kvar i skogen blir en nettotillväxt på nästan 4 miljoner skogskubikmeter. 

Skogen och klimatet

Läs mer