En skogsstig i en lummig och soldränkt skog.

Hållbar styrning

SCAs hållbarhetsarbete är en integrerad del av vår affärsmodell och verksamhet. Styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet följer samma modell som övrig verksamhet inom SCA.

Styrelse och vd har det övergripande ansvaret för att styra SCAs verksamhet inom hållbarhetsområdet. SCAs hållbarhetsarbete leds av koncernens hållbarhetsråd där delar av koncernledningen och koncernens hållbarhetschef ingår. Det finns också ett antal tvärfunktionella nätverk för att hantera och samordna sakfrågor såsom miljö och arbetsmiljö. Ansvaret för genomförandet ligger på linjeorganisationen.

Frågor om regelefterlevnad (compliance) behandlas i olika organ på koncernnivå. Koncernen har ett complianceråd för samordning och uppföljning av arbetet inom koncernen. Risker kopplade till hållbarhetsområdet inkluderas i koncernens totala riskhantering.

Hållbarhetsarbetet baseras på SCAs kärnvärden och regleras genom koncernens policyer, där uppförandekod och hållbarhetspolicy utgör grunden. Vi formulerar våra koncernmål, som är detsamma som våra hållbarhetsmål, utifrån väsentlighetsanalys och strategiska prioriteringar.

Illustrationen visar strukturen för styrning och uppföljning av vårt hållbarhetsarbete. Det följer samma modell som övrig verksamhet inom SCA.

Styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetetÅrsstämmaStyrelseVd och koncernchefKoncernledningHållbarhetsrådTvärfunktionella nätverkExterna revisorerRevisionsutskottInternrevisionInternkontrollStyrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet följer samma modell som för övrig verksamhet inom SCA.