EUDR och SCA

Vad händer med EUDR, EUs avskogningsförordning,och hur implementeras den inom SCA? Här kan du ta del av senaste nytt.

EUs avskogningsförordning trädde i kraft den 29 juni 2023. Förordningen syftar till att förhindra avskogning och skogsförstörelse som associeras med vissa produkter, främst jordbruksprodukter men även trä och fasta biobränslen.

Förordningen börjar gälla den 30 december 2024. Det innebär bland annat att från och med då får en råvara som kommer från mark som avskogats efter den 31 december 2020 inte släppas ut på EUs inre marknad.

Aktuell information 19 januari 2024

Implementationsstatus

Den svenska regeringen har tillsatt en utredning för anpassning av svensk rätt till avskogningsförordningen. Skogsstyrelsen har utsetts till behörig myndighet och kommer att ansvara för tillsynen av förordningen.

Det finns fortfarande osäkerheter om hur spårbarhets- och aktsamhetskontroller ska utföras, vilket kommer att klargöras av en av EU-kommissionen tillsatt arbetsgrupp. Ytterligare aspekter som rör riskklassificering av länder kommer att klargöras i medlemsstaternas tillämpning av förordningen.

Pågående aktiviteter

SCA jobbar aktivt med genomförandet av avskogningsförordningen. Vi för dialog med EU (genom branschorganisationer) och svenska myndigheter, liksom kunder, skogsindustrin och certifieringsorganisationer.

I Sverige finns ett gemensamt välutvecklat system för att spåra träråvara (VIOL) men kraven i EUDR sträcker sig längre än vad som är möjligt att administrera i det svenska systemet. För att lösa detta arbetar vi aktivt för att utveckla de system och systemstöd som behövs för att verka i enlighet med EUDR i slutet av 2024.

Mellan perioden 18 december 2023 och 31 januari 2024 pågår det en pilotstudie av EUs informationssystem, som ska hantera mycket av det data som behövs, där vi medverkar till utvärderingen av systemet.

Förväntningar framöver

  • Vi ser fram emot av få ta del av resultatet från testpilotstudien av Informationssystemet.
  • Möten kommer att sättas upp tillsammans med Skogsstyrelsen.
  • Vi kommer att fortsätta vårt nära samarbete med andra företag inom skogsindustrin i Sverige och Europa.

SCAs ståndpunkt om EUDR

EUDR ståndpunkt SCA