EUDR och SCA

Vad händer med EUDR, EUs avskogningsförordning, och hur implementeras den inom SCA? Här kan du ta del av senaste nytt.

EUs avskogningsförordning trädde i kraft den 29 juni 2023. Förordningen syftar till att förhindra avskogning och skogsförstörelse som associeras med vissa produkter, främst jordbruksprodukter men även trä och fasta biobränslen.

Förordningen börjar gälla den 30 december 2024. Det innebär bland annat att från och med då får en råvara som kommer från mark som avskogats efter den 31 december 2020 inte släppas ut på EUs inre marknad.

Aktuell information 25 april 2024

Implementationsstatus

Regeringen har tillsatt en utredning för anpassningen av svensk rätt till avskogningsförordningen (EUDR). Skogsstyrelsen har utsetts till behörig myndighet och kommer att ansvara för tillsynen av förordningen.

Det finns fortfarande osäkerheter om hur spårbarhets- och aktsamhetskontroller ska utföras, vilket kommer att klargöras av en arbetsgrupp som EU-kommissionen har tillsatt. Ytterligare aspekter som rör riskklassificering av länder kommer att klargöras i medlemsstaternas tillämpning av förordningen.

Pågående aktiviteter

SCA jobbar aktivt med genomförandet av avskogningsförordningen. Vi för dialog med EU (genom branschorganisationer) och svenska myndigheter, liksom kunder, övrig skogsindustri och certifieringsorganisationer.

I Sverige finns det ett gemensamt välutvecklat system för att spåra träråvara (VIOL) som hanteras av Biometria, men kraven i EUDR sträcker sig längre än vad som är möjligt att administrera i det svenska systemet. För att lösa detta arbetar vi aktivt för att utveckla de system och systemstöd som behövs för att verka i enlighet med EUDR i slutet av 2024.

Mellan perioden 18 december 2023 och 31 januari 2024 gjordes en pilotstudie av EUs informationssystem för inrapportering av data. En av slutsatserna från den studien är att det behövs ett API (Application Programming Interface) som kan kommunicera med informationssystemet. Uppdateringar av EUs informationssystem utifrån de tester som gjordes pågår fortfarande.

Biometria har beslutat att införa stöd i VIOL-systemet för att sprida information om referensnumren från utförda deklarationer från och med december 2024, när EUDR börjar gälla. Alla parter i råvaruaffären kommer därmed att kunna ta del av informationen om att deklarationen är utförd samt vilka referensnummer som kopplar till vilken leverans via mätresultaten från Biometria.

Förväntningar framöver

Det finns många kvarstående frågor. Tillsammans med Skogsindustrierna har SCA identifierat två övergripande frågor som måste besvaras av EU-kommissionen och som vi arbetar aktivt kring:

  • Är det tillåtet att använda massbalans för att skapa spårbarhet genom terminaler och industrier?
  • Vilka kriterier krävs för att uppfylla tillbörlig aktsamhet och dokumentation?

Vi inväntar också utlovade guidelines samt en ny FAQ från EU.

Tidigare EUDR-nyheter


Implementationsstatus
Den svenska regeringen har tillsatt en utredning för anpassning av svensk rätt till avskogningsförordningen. Skogsstyrelsen har utsetts till behörig myndighet och kommer att ansvara för tillsynen av förordningen.

Det finns fortfarande osäkerheter om hur spårbarhets- och aktsamhetskontroller ska utföras, vilket kommer att klargöras av en av EU-kommissionen tillsatt arbetsgrupp. Ytterligare aspekter som rör riskklassificering av länder kommer att klargöras i medlemsstaternas tillämpning av förordningen.

Pågående aktiviteter
SCA jobbar aktivt med genomförandet av avskogningsförordningen. Vi för dialog med EU (genom branschorganisationer) och svenska myndigheter, liksom kunder, skogsindustrin och certifieringsorganisationer.

I Sverige finns ett gemensamt välutvecklat system för att spåra träråvara (VIOL) men kraven i EUDR sträcker sig längre än vad som är möjligt att administrera i det svenska systemet. För att lösa detta arbetar vi aktivt för att utveckla de system och systemstöd som behövs för att verka i enlighet med EUDR i slutet av 2024.

Mellan perioden 18 december 2023 och 31 januari 2024 pågår det en pilotstudie av EUs informationssystem, som ska hantera mycket av det data som behövs, där vi medverkar till utvärderingen av systemet.


Förväntningar framöver
Vi ser fram emot av få ta del av resultatet från testpilotstudien av Informationssystemet.
Möten kommer att sättas upp tillsammans med Skogsstyrelsen.
Vi kommer att fortsätta vårt nära samarbete med andra företag inom skogsindustrin i Sverige och Europa.

SCAs ståndpunkt om EUDR

EUDR ståndpunkt SCA