SCAs skogar

Skogen är basen för SCAs verksamhet. Våra skogar sköts långsiktigt med ambitionen att både producera mer värdefull råvara och bevara och utveckla skogens övriga värden. Målet är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har i dag.

Vårt ansvarsfulla skogsbruk kombinerar hög produktion av värdefull förnybar råvara med omfattande hänsyn till skogens övriga värden – biologisk mångfald, renskötsel, forn- och kulturlämningar, upplevelser och mycket annat. Samtidigt utgör våra skogar, och de hållbara produkter som kommer från den, ett viktigt bidrag i utvecklingen till ett fossilfritt samhälle.

Långsiktigt landskapsperspektiv

Anna Cabrajic med lupp

När vi planerar hur våra skogar ska skötas arbetar vi långsiktigt och med ett landskapsperspektiv där vi tittar på vår skog över stora geografiska områden. På så sätt kan vi på ett effektivt sätt skapa olika värden i olika områden av våra skogar. Vi kallar arbetssättet för landskapsekologisk planering. Skog med höga naturvärden undantas från skogsbruk eller sköts så att naturvärdena förstärks, medan tillväxten av råvara har stort fokus i andra områden.

Att utveckla och bevara biologisk mångfald är det viktigaste hållbarhetsmålet i vår skogsskötsel. Alla djur- och växtarter som finns på våra marker ska ha förutsättningar att leva där även i framtiden. Det innebär att det måste finnas en variation av livsmiljöer i våra skogar och vi arbetar både med att bevara och återskapa livsmiljöer för arter med särskilda krav.

Miljöhänsyn finns alltid med som en självklar del i vårt arbete – även i de skogar som inte hyser särskilda naturvärden. Det betyder att vi alltid tar hänsyn vid alla skogliga åtgärder, som till exempel föryngringsavverkning, gallring, gödsling, markberedning, röjning och vägbyggnad.

En hållbar framtid

Ett ansvarsfullt och aktivt skogsbruk har resulterat i att SCA har välskötta skogar, som bidrar med biologisk mångfald och natur- och upplevelsevärden samtidigt som virkesförrådet i skogen och uttaget av förnyelsebar råvara ökar. Det innebär också att våra skogar gör stor nytta för klimatet.

Växande skogar binder nämligen koldioxid och motverkar därmed klimatförändringar. Skogarna ger oss sedan förnybar råvara som vi och våra kunder använder för att tillverka hållbara produkter som kan ersätta produkter med större klimatpåverkan.

Vi är stolta över det skogsbruk som vi har utvecklat till vad det är i dag. I takt med att vi får nya kunskaper fortsätter vi att utvecklas för att bli ännu bättre. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid.

SCAs skogar och skogsbruk

Här kan du läsa mer om våra skogar och hur vi sköter dem. Här finns även tips på fina besöksmål för dig som vill besöka våra skogar.

Skogliga fakta 2023

 • 2,7miljoner hektar

  skogsmark
 • 2,1miljoner hektar

  produktiv skogsmark
 • 5miljoner m³f

  avverkad egen skog i Sverige
 • 15 000hektar

  gallrad areal egen skog i Sverige
 • 58 900hektar

  skogsvård egen skog i Sverige
 • 102,9miljoner

  levererade plantor

SCAs kartverktyg

Till kartan

Skogen & klimatet

Läs mer

SCA i Baltikum

Läs mer

Senaste nyheterna

Se alla SCAs nyheter