En medarbetare i närbild.

Intressentdialog

SCA för kontinuerligt dialoger med olika intressentgrupper för att öka förståelsen för vilka områden de anser att vi bör prioritera. De viktigaste frågorna under 2023 var kopplade till skogen, klimatförändringarna och de nya kraven på hållbarhetsredovisning enligt EUs Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD.

Förutom att dialogerna ger oss ökad förståelse för vad intressenterna anser att vi bör prioritera, så hjälper de oss att minska negativ påverkan och att förstärka positiv påverkan som vår verksamhet kan bidra till. Dialogerna är även till hjälp i vårt arbete med att kontinuerligt förbättra vårt värdeskapande.

Affärsenheterna har en nära dialog med sina kunder och följer upp kundnöjdheten genom undersökningar, personliga möten och utvärderingar gjorda av oberoende parter. SCA träffar regelbundet investerare, analytiker och finansiella aktörer.

Vi har löpande dialog med våra leverantörer för att säkerställa kvalitet och leveranser och för fortsatt utveckling av köpta varor och tjänster. Koncernen genomför medarbetarundersökningar och årliga mål- och utvecklingssamtal med sina medarbetare.

Vi kommunicerar även med andra grupper och privatpersoner gällande viktiga frågor för såväl enskilda lokala samhällen som samhället i stort och möten hålls regelbundet med personer som bor nära våra anläggningar. Vi har också nära dialog med intresseorganisationer, exempelvis naturvårdsorganisationer samt med samebyar inom renskötselområdet.

Dialoger med intressenter ger insikter om olika intressentgruppers förväntningar, bidrar till att utveckla långvariga relationer och en kontinuerlig förbättring av koncernens verksamhet. Dialogerna ger också värdefull information när vi utvärderar vårt hållbarhetsarbete och prioriterar initiativ inom hållbarhetsområdet.

Intressenternas viktigaste frågor 2023

Hur vi för dialog per intressentgrupp

Hur vi för dialog

Kundbesök, möten, intervjuer, deltagande i kundevent och konferenser, mässor, utskick, hemsida, sociala medier, löpande kontakter via e-post och telefon.

Huvudsakliga områden

Klimatnytta, miljöpåverkan, miljömärkning, fiberinköp, spårbarhet, skogsbruk, biologisk  mångfald, mänskliga rättigheter, rennäring, hälsa och säkerhet, kompetens, marknad, kundnytta, affärsutveckling, resurseffektivitet, energimarknad, innovation, kvalitet, produktsäkerhet, logistik och leveranssäkerhet. 

Hur vi arbetar med frågorna

 • Kundundersökningar, enkäter och kundbesök.
 • Nära dialog med kunder för att utveckla bolagets värdekedja.
 • Dialog om produktsäkerhet, klimat, ansvarsfullt skogsbruk, spårbarhet.
 • Utbildning i bolagets Uppförandekod och Leverantörsstandard.
 • Utveckling av nya produkter och servicekoncept tillsammans med kunder.
 • Livscykelanalys av produkter.
 • Besök hos kund av SCAs experter inom olika områden.
 • Kunder som genomför revisioner av SCAs verksamhet.
 • Kundtidningar och nyhetsbrev så som SCA Wood Magazine och New Ways.
 • Miljömärkningar, till exempel Svanen.
 • Hållbarhetsutvärderad av EcoVadis.
 • Environmental Product Declaration, EPD.

Hur vi för dialog

Mål- och utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, samverkansmöten, webbenkäter, intranät,  interna utbildningar, ledarträffar.

Huvudsakliga områden

Värdebaserad kultur, hälsa och säkerhet, attrahera och rekrytera, kompetensutveckling, successionsplanering, ersättningar, affärsetik, arbetsförhållanden, resurseffektivitet,  miljöpåverkan, produktutveckling, strategisk utveckling.

Hur vi arbetar med frågorna

 • Koncernens ZERO-arbete för utveckling av hälso- och säkerhetskulturen.
 • Interna digitala kanaler (intranät, elektroniska skärmar, Instagram och webinar).
 • Samtalsverktyget ”Hur är det hos oss?” och utbildning i SCAs Uppförandekod, antikorruption och affärsetik.
 • Deltagande vid studentmässor och samverkan med utbildningsväsendet.
 • SCAs Ingenjörspodd.
 • Introduktionsutbildning för nyanställda, kompetenshöjande insatser, ledarskapsträning, Early career-program och internship.

Hur vi för dialog

Investerarträffar, till exempel i samband med kvartalsrapporter, kapitalmarknadsdagar, riskrapporter, årsstämma, intervjuer, hemsida.

Huvudsakliga områden

Finansiell utveckling, marknadsutsikter, hållbarhet, tillväxtområden, förnybar energi, självförsörjningsgrad, skogsvärdering, riskhantering, bolagsstyrning.

Hur vi arbetar med frågorna

 • Årsstämma.
 • Investerarbesök på SCAs verksamheter.
 • Löpande investerar- och analytikermöten under året.
 • Roadshows i samband med kvartalsbokslut.
 • Riskhantering som del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Hur vi för dialog

Löpande möten och presentationer. Specifik rapportering i enlighet med  lånedokumentation samt publik rapportering via hemsida.

Huvudsakliga områden

Finansiell information, riskanalyser, hållbarhetsanalyser, bolagsstyrning.

Hur vi arbetar med frågorna

 • Löpande dialog med affärsbanker och andra långivare.
 • Investerarmöten i samband med större obligationsemissioner.
 • Periodiska rapporter och certifikat till samtliga långivare.
 • Årlig ”Green bond report”.
 • Löpande dialog och rapporter till ratinginstitut.

Hur vi för dialog

Uppföljningsmöten, offertförfrågningar och upphandlingar, intervjuer, hemsida.

Huvudsakliga områden

Hälsa och säkerhet, leverantörskontroller, affärsetik, mänskliga rättigheter,  energiförbrukning, resurseffektivitet, klimatpåverkan.

Hur vi arbetar med frågorna

 • SCAs leverantörsstandard som del av avtal.
 • Leverantörsbedömningar och uppföljningsmöten.
 • Riskbaserad leverantörsrevision på plats.
 • Utbildning av inköpspersonal.
 • Bedömning av länder och leverantörer utifrån hållbarhetsaspekter.
 • EcoVadis plattform för utvärdering och uppföljning av leverantörer.
 • Uppföljningsmöten med enskilda leverantörer.

Hur vi för dialog

Skogsägarträffar, fysiska och digitala möten, kundtidning, hemsida, sociala medier.

Huvudsakliga områden

Långsiktigt och hållbart skogsbruk, skötselmetoder, skogsbruksplaner, äganderätt,  skogsbrukscertifiering, naturhänsyn, lönsamhet.

Hur vi arbetar med frågorna

 • Affärskontakter löpande under året.
 • Nöjdkundintervjuer med privata skogsägare.
 • Skogsägarträffar och deltagande vid mässor.
 • Samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB (gruppcertifiering).
 • Kundtidningen Din Skog.

Hur vi för dialog

Möten i specifika frågor, intervjuer, rapportering till miljömärkningar och hållbarhetsindex, hemsida.

Huvudsakliga områden

Skogsbruk, biologisk mångfald, klimat- och miljöfrågor, resurseffektivitet, grön energi,  mänskliga rättigheter, jakt, rennäring. 

Hur vi arbetar med frågorna

 • Dialog med lokala, regionala och nationella intressenter.
 • Fältbesök i bolagets skogar och dialog med referensgrupper i mångfaldsparker.
 • Medlemskap och engagemang i organisationer som Skogsindustrierna, Confederation of European Paper Industries (CEPI), FSC och PEFC, Bioenergy Europe och Svensk  Vindenergi.
 • Fortsatt utveckling av relevanta standarder och miljömärkningar.
 • Samarbete med FSC International kring biologisk mångfald som lanserades under COP15 i Montreal.
 • Samarbete med BirdLife Medelpad för att gynna fågellivet i samband med skogliga åtgärder på utvalda platser.

Hur vi för dialog

Dialogmöten, lokala evenemang, samrådsmöten, intervjuer, hemsida.

Huvudsakliga områden

Hälsa och säkerhet, miljöfrågor, lokala frågor, förnybar energi, rennäring, arbetsmarknad,  utbildning, samhällsengagemang, mångfaldsfrågor, mänskliga rättigheter.

Hur vi arbetar med frågorna

 • Dialoger med lagstiftare, myndigheter, kommuner och opinionsbildare.
 • Samråd och dialog kring investeringar, tillståndsärenden, sysselsättning och andra lokala frågor.
 • Samrådsmöten med lokala samebyar och närboende vid SCAs industrier och skogar.
 • Styrelserepresentation eller deltagande i organisationer för regional utveckling, exempelvis Handelskamrarna och Ung Företagsamhet i de nordliga länen.
 • Deltagande i Skogen i skolan.
 • Tillsyn och årliga rapporteringar till myndigheter, till exempel miljörapport.