Miljöhänsyn

Miljöhänsyn är en självklar del i vår verksamhet och alla våra skogliga åtgärder. Miljöhänsynen omfattar naturhänsyn, kulturhänsyn, hänsyn till rekreation och friluftsliv samt hänsyn till renskötsel.

Tre nivåer av naturhänsyn

Oavsett vad vi gör i skogen så finns naturhänsynen alltid med som en självklar del i arbetet. Vi tar hänsyn vid alla skogliga åtgärder som till exempel vägbyggnad, markberedning, röjning, gallring och gödsling.

Naturhänsynen utformas på tre nivåer: hänsynsområden, hänsynsytor och detaljhänsyn.

Hänsynsområden

Hänsynsområden

Hänsynsområden omfattar områden som är större än ca 1 ha och som skötselklassats. En skötselklassning innebär att vi har fattat beslut om att spara, överhålla eller bruka området med alternativa metoder. Hänsynsområden är områden med höga naturvärden som exempelvis urskogsartade naturskogar, äldre lövrika skogar och olika typer av sumpskogar.

Hänsynsytor

Hänsynsytor

Hänsynsytor omfattar kantzoner, surdråg, hällmarkspartier och bergsbranter med mera, som sparats i samband med avverkning. Hänsynsytor har en areal på ca 0,1-1 ha.

Detaljhänsyn

Detaljhänsyn

Detaljhänsyn omfattar sparande av enstaka träd, trädgrupper, högstubbar, lågor och mindre surdråg med mera. Detaljhänsynen har en yta mindre än 0,1 ha (33 m x 33 m).

Illustrationer: Martin Holmer

Naturhänsyn vid slutavverkning och gallring

Läs mer

Naturhänsyn vid övriga skogliga åtgärder

Kulturmiljöhänsyn

Läs mer

Hänsyn till rekreation och friluftsliv

Hänsyn till renskötsel

Läs mer

Målbilder för god miljöhänsyn