Närbild på en timmerstock i virkesvälta.

Effektiv resursanvändning

Inget ska gå till spillo i vår verksamhet. Vi ser till att hela trädet tas tillvara på bästa sätt och förädlas till hållbara produkter eller nyttjas för energiproduktion. Återvinning, minskade utsläpp och ökad energieffektivitet är självklart också viktiga frågor.

Stödjande hållbarhetsmål och utfall 2023:

Mål: Högt råvaruutbyte i varje process.
Utfall: Mäts lokalt per produktionsenhet.

Mål: Öka energieffektiviteten genom besparingsåtgärder på minst 35 GWh per år baserat på bolagets energiförbrukning år 2020. (ESAVE-program 2020–2025).
Utfall: Under år 2023 genomfördes energibesparingsprojekt motsvarande 37 GWh.

Mål: Minska den specifika processvattenanvändningen med 5 procent och utsläpp av partiklar till vatten med 10 procent till år 2030. 
Utfall: Under år 2023 har processvattenanvändningen ökat 17 procent medan utsläpp av partiklar minskat med 23 procent jämfört med basåret 2020. 

Mål: 100 procent återvinning/återanvändning av allt icke-farligt avfall. 
Utfall: 98 procent.

Grunden i vår verksamhet är att maximera värdet av de träd som vi avverkar. Vi ser till att en så stor andel som möjligt blir sågade trävaror och optimerar nyttan från de övriga delarna av trädet. Även restströmmar och biprodukter blir värdefulla varor för samhällets gröna omställning.

Vårt övergripande mål för resurseffektivitet är Zero waste, det vill säga inget slöseri. Förutom att vi hela tiden effektiverar vår värdekedja har vi stort fokus på att öka vår energieffektivitet och minska påverkan på vatten och luft. Ökad återvinning av avfall är också centralt.