Vår klimatnytta

SCA var först ut med en årlig rapportering av total klimatnytta, i årsredovisningen 2018. Sedan 2024 är det Skogforsk som ansvarar för förvaltningen och utvecklar beräkningsmodellen för klimatnyttan. På så sätt blir det möjligt att harmonisera redovisningen med nationell rapportering. Modellen förbättras i takt med ny forskning och kommer även att bli en ISO-standard.

Vår klimatpåverkan

Modellen visar vår samlade klimatpåverkan. Den består av fyra komponenter:

Skogens upptag

Lagring i produkter

Utsläpp som kan undvikas

Fossila utsläpp i vår värdekedja

SCAs klimatnytta blir därmed 12,8 miljoner ton CO₂e.

Beräkningsmodellens siffror i detalj

MILJONER TON CO2-EKVIVALENTER 2023
SKOGEN  
Nettoupptag i växande produktiv skog 4,5
Nettoupptag på lågproduktiv skogsmark 0,4
Nettoökning av kol i marken 0,8
LAGRING AV KOL I PRODUKTER  
Träprodukter 0,4
Träfiberprodukter (massa och papper) 0,3
UNDVIKNA UTSLÄPP (potential)1)  
Träprodukter 2,8
Träfiberprodukter (massa och papper) 3,4
Energiprodukter inklusive egen vindkraft 1,0
FOSSILA UTSLÄPP  
Fossila utsläpp i värdekedjan, scope 1–3 - 0,8
TOTAL KLIMATNYTTA 12,8
1) Undvikna utsläpp benämndes tidigare substitutionseffekt.