Public policy

SCA samarbetar med regeringar, tillsynsmyndigheter, lagstiftare, branschorganisationer och företag för att uppnå hållbara och långsiktiga politiska förhållanden för skogsindustrin och branschens bidrag till den gröna omställningen. De frågor vi prioriterar högst gäller arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen och bevara den biologiska mångfalden.

Vår ambition är att vara en konstruktiv samtalspartner för beslutsfattare i Sverige, andra länder, inom EU och globalt. Vi erbjuder expertis och faktabaserat underlag för att informera om konsekvenser av olika politiska åtgärder som påverkar skogssektorn.

SCA deltar aktivt i samråd, utredningar och offentliga konsultationer om lagstiftning och politiska initiativ som påverkar skogsindustrin. Vi samarbetar med branschorganisationer, handelsorganisationer och medlemsorganisationer på såväl lokal som nationell och internationell nivå. Vi har också kontakter med myndigheter och andra organisationer. Vi arbetar kontinuerligt med att bevaka och utvärdera politiska förslag och regeländringar som påverkar skogsindustrins konkurrenskraft och branschens möjligheter att bidra till en grön omställning.

Bland de branschorganisationer som SCA är medlem i återfinns till exempel Skogsindustrierna, Svebio, Svensk Vindenergi, Cepi och Bioenergy Europe.

Klimatet

Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar och skogsindustrin är en del av lösningen. FNs klimatkonvention slår fast att det finns två inriktningar för att rädda klimatet: att öka inlagringen av kol och att minska de fossila utsläppen. Skogsindustrin bidrar till båda.

Skogen binder stora mängder koldioxid när den växer och eftersom det svenska skogsbruket avverkar mindre än vad tillväxten är, så ökar kollagret. De träd som avverkas gör stor klimatnytta, i och med att skogens produkter ersätter fossila alternativ som plast, betong och fossil energi. På så sätt kan användning av olja och kol fasas ut. En tredje klimatfördel är att skogens produkter binder kol under hela sin livslängd. 

Det är viktigt att beslutsfattare ser skogens klimatnytta som en helhet och tar hänsyn till kolinlagring i skogen, kolinlagring i skogsindustrins produkter och de utsläpp som kan undvikas när fossila produkter ersätts med biobaserade. Hög tillväxt i skogen och stor tillgång till virkesråvara är två avgörande faktorer för att nå en fossilfri värld.

SCA stöder Parisavtalet och målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Vi ställer oss också bakom EUs ambition om en utsläppsminskning om minst 55 procent till 2030.  

Biologisk mångfald

SCAs skogar är hem för mängder av djur och växter – arter som vi vill ska kunna leva där även i framtiden. Vi arbetar ständigt med att göra vårt naturvårdsarbete ännu mer effektivt och förutom den hänsyn vi tar vid alla våra åtgärder, gör vi riktade insatser för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden.

SCA välkomnar internationella mål för biologisk mångfald. Vi håller med om att det krävs ansträngningar för att återställa skadade eller förstörda naturtyper. Vi anser också att Sverige ska fortsätta att ha höga ambitioner när det gäller biologisk mångfald.  

För att kunna jobba med frågorna på ett konstruktivt sätt är det nödvändigt att EU och andra organ beslutar om en enhetlig mätning och rapportering av exempelvis skadade naturtyper och arealer av natur som är undantagen från brukande. I dagsläget är det stor variation på hur olika länder mäter och rapporterar.

Vi strävar också efter att öka förståelsen för att skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald inte står i motsatsförhållande till varandra. Det går att kombinera hög produktion av värdefull förnybar råvara med omfattande hänsyn till skogens övriga värden.  

SCA jobbar kontinuerligt med att öka kunskapen om hur den biologiska mångfalden kan gynnas på bästa sätt. Vi stöder också forskning på området, bland annat genom att vara markvärdar och bidra med arbetstid. Vi stöttar till exempel forskningsprojektet Trees-for-me, som gäller snabbväxande lövträd och där en del rör biodiversitet.  

EUs öppenhetsregister

Här hittar du informationen i registret