För din säkerhet och trygghet

Vid SCA Massas industriplatser hanteras ett flertal kemikalier. Säkerheten kring kemikalierna är mycket högt prioriterad och vi arbetar ständigt med att förbättra våra säkerhetssystem för att förebygga olyckor. Trots detta kan det inträffa olyckshändelser som kan påverka människor inom fabriksområdet samt de som bor i omgivningarna kring våra industriplatser.

Om en händelse inträffar med personsskada, brand eller explosion, miljöskada (exempelvis okontrollerade utsläpp av gas eller andra kemikalier), ring omdelbart det lokala larmnumret:

SCA Massa Östrand, Portvakt 060-16 42 22

SCA Massa Ortviken, Portvakt 060-19 42 24

Portvakten hämtar information om det som inträffat, för att kunna larma vidare resurser internt och externt.

Om en olycka inträffar

Vid samhällsstörningar t ex en större händelse på någon av våra fabriker, öppnar räddningstjnsten en informationscentral dit du kan ringa om du vill ha mer information. Telefonnumret dit är 060-61 44 44

Fabrikslarm

Fabrikslarmet provas regelbundet, vilket kan höras utanför industriplatserna.

Viktigt  meddelande till allmänheten, VMA-signal

Om en händelse är så pass allvarlig att de som bor i omgivningen utanför fabriken drabbas, så används varningssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten", den sk VMA-signalen. Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på lokalradion, P4 Västernorrland för mer information. Du kan även få information via TV på SVT-text sdian 599. VMA-signalen består av 7 sekunder ton och 14 sekunder paus som upprepas under minst två minuter.När faran är över ljuder signalen "Faran över" som består av en 30-40 sekunder lång signal. VMA-larmet "Viktigt meddelande till allmänheten" prova klockan 15:00 första helgfria månaden i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Så förebygger vi risker

Trots våra stora säkerhetsåtgärder kan det inträffa en allvarlig kemikaliehändelse med ett eller flera kemiska ämnen eller produkter inblandade. Det kan vara utsläpp, brand eller explosion orsakade av ett okontrollerat händelseförlopp. Det kan då medföra allvarlig, omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa, både för de som arbetar inom fabriksområdet och för dem som bor i omgivningen utanför, samt för miljön.

Produktion

Våra råvaror leds från lagertankar till processen i rörledningar som vi regelbundet kontrollerar. All processtyrning underhålls och säkerhetsgranskas. Vi gör även kontinuerliga riskanalyser för att höja säkerhetn och minska riskerna. Besiktningar och kontroller genomförs av såväl externa experter, som av vår egen personal.

Transporter

En del av de kemiska produkter som transporteras till och från våra industriområden klassificeras som farligt gods. Vid transport av farligt gods krävs att goodset är förpackat i godkända emballage eller tankar. Det ställs även stora krav på de lastbilar och båtar som fraktar farligt gods och att personalen genomgått en särkild utbildning. Vid samtliga transporter av farligt gods medföljer frakthandlingar och transportkort, som tillsammans med godsets märkning utgör ett viktigt underlag för de räddningsåtgärder som Räddningstjänsten sätter in vid en eventuell olycka.

Lossning, lastning och lagring

De kemiska produkterna lossas och lastas på speciella platser som är försedda med säkerhetsutrustning. Allt lossnings- och lastningsarbete sker enligt särskilda instruktioner och bevakas av utbildad personal.

Så säger lagstifningen

Svensk lagstiftning avseende åtgärder för attt förhindra stora kemikalieolyckor baseras på det så kallade "Seveso ll-direktivet" som antagits av europeiska Unionens Råd. Direktivet har lagfästs i svensk lag och förording om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. SCA Massas industriplatser omfattas av denna lagstiftning. Enligt direktivet ska allmänheten som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska göra vid en olycka.

Det finns två kravnivåer enligt direktivet. Verksamheten vid östrands massafabrik omfattas av den högre kravnivån och Ortvikens industriplats omfattas av den lägre kravnivån. En säkerhetsrapport har sänts in till berörda myndigheter. Säkerhetsrapporten bygger på riskanalyser och tekniska säkerhetsgranskningar för verksamheten inom fabriksområdet.

Som verksamhetsutövare är våra fabriker skyldiga att förebygga risker för att allvarliga kemikalieolyckor. Vid en kemikalieolycka är företaget skyldigt att begränsa följderna för människors hälsa och även för miljön. Företaget är även skyldigt att samverka med den kommunala räddningstjänsten Sundsvall-Timrå räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra bränder och andra olyckor och följderna av dessa. Räddningstjänsten har också hög prioritet på det förebyggande arbetet, vilket handlar om att minska riskerna i samhället och samtidigt förhindra nya olyckor.

Räddningstjänstens arbetssätt kan förklaras i femsteg

1. Förhindra olyckor

Räddningstjänstens arbete med att förhindra att olyckor överhuvudtaget inträffar sker främst genom utbildning, information och brandsyn, På SCA Massa ställs ftora krav på att olyckor inte ska inträffa. Räddningstjänsten medverkar i det olycksförebyggande arbetet genom att med jämna tidsintervaller utföra tillsyn. Dessutom ger räddningstjänsten utbildning och information till de anställda på fabrikerna.

2. Skadebegränsande åtgärder

Det är viktigt att arbeta med skadebegränande åtgärder för att minska konsekvenserna av en tänkbar olycka. Räddningstjänsten ger utbildning och information, utför brandsyn och medverkar som rådgivare i ny- och ombyggnationer för att på ett tidigt stadium få ett så bra brandskydd som möjligt. På Östrands massafabrik har en mängd åtgärder vidtagits för att m inska konsekvenserna av en möjlig olycka. Exempelvis finns sprinklers och automatiska brandlarm installerade liksom invallningar runt cisternaer för att förhindra att farliga kemikalier läcker ut.

3. Förbereda räddningsinsats

Räddningsstyrkorna förbereder sig för räddningsinsatser genom bl a utbildning, övning, fysisk träning, studiebesök och insatsplanering. Kontroller av fordon och materiel genomförs dagligen eller veckovis för att säkerställa att all utrustning fungerar. Tillsammans med fabrikerna har räddningstjänsten en gemensam räddnings- och insatsplan som syftar till att rätt åtgärder vidtas vid allvarliga brand- och kemikalieolyckor. Östrand har dessutom en egen välutbildad insatsstyrka som med jämna mellanrum samövar med räddningstjänsten.

4. Genomföra räddningsinsats

Räddningstjänstens organisation består av de två heltidsstaionerna Sundsvall och Timrå, som rycker ut på 90 sekunder. Det finns även sju deltidsstationer som rycker ut på fem minuter. Totalt finns det 45 man i beredskap året om på dessa stationer. Nästan alla larm som kommer från fabrikerna till SOS är automatiska brandlarm, varav de flesta inte är orsakade av någon brand.

5. Uppföljning efter insatser

Vid varje olycka/insats är det viktigt att följa upp och närmare utreda orsaker och förlopp för att förbättra möjligheterna att förebygga och hantera liknande händelser i framtiden.

Tillsammans med polisen genomför räddningstjänsten brandutredningar för att fastställa brandorsaken. Dessutom utför räddningstjänsten så kallade restvärdesräddning där rök-, vatten- och korrosionsskador åtgärdas. Personal vid fabrikerna utreder också inträffade olyckor, tillbud och bränder.