Tjäderbergets mångfaldspark

Tjäderbergets mångfaldspark i Västerbotten är bitvis ganska kuperad med fyra stora höjder. Här finns fina lövskogar, olikåldriga tallskogar och en del en del lämningar från tidigare bebyggelse.

Tjäderbergets mångfaldspark i Västerbotten omfattar 1 303 hektar och gränsar till Tjäderbergets naturreservat. Länsstyrelsen Västerbotten har klassat området som en av de tre mest värdefulla lövvärdestrakterna i länet, eftersom man har hittat många ovanliga arter här som är knutna till just lövträd.

Utsikt mot Inre Kroksjön

Skiftande skogar

Parkområdet är ganska kuperat med fyra stora höjder som omger Inre Kroksjön och som på en del ställen sluttar brant ned mot myrar och sjöstränder. I dag består skogarna i området främst av en blandning av äldre skog (över 80 år) och ungskog (yngre än 40 år). Den äldre skogen utgörs främst av talldominerade skogar och lövrika blandskogar. Här finns även en del sump- och bäckskogar.

Tjäderbergets mångfaldspark

Skogarna är mycket värdefulla för många rödlistade insekter som är beroende av tall och lövträd. Här finns även mindre hackspett, tretåig hackspett, göktyta och en rad olika rödlistade svampar, mossor och lavar.

För att utveckla naturvärdena i parken kommer SCA att till exempel öka andelen lövskog, anlägga naturvårdande skogsbränder, aktivt skapa död ved och lämna vissa områden för fri utveckling.

Parken i siffror

  • 1 303 hektar totalt, varav ca 960 hektar är produktiv skogsmark
  • 550 hektar ska skötas för att bevara eller utveckla naturvärden
  • Trädslagsblandning: 66 % tall, 12 % gran, 15  % lövträd och 7 % contortatall
  • 23 % av skogarna har höga naturvärden
  • 36 % av skogarna har en medelålder på 90 år eller mer

Luckhuggning - alternativ avverkning

Läs mer om luckhuggningen

Karta över Tjäderberget

Öppna kartan

Mångfald ger rikare liv

Se och göra

Vandra

Broschyr om Tjäderberget

Hitta hit