SCA testar alternativ avverkning

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Ovanifrån ser området i Tjäderbergets mångfaldspark ut som ett stort schackbräde där skogklädda rutor varvas med avverkade ytor. Här har SCA gjort en variant av en luckhuggning, med målet att bevara skogskänslan vid avverkning och undvika större, kala hyggen.

Schackrutehuggning

SCAs mångfaldspark Tjäderberget ligger mellan Umeå och Lycksele. Här finns såväl sparade skogar med höga naturvärden som vanliga produktionsskogar. Parkområdet ger SCA en bra möjlighet att prova nya och alternativa avverkningsmetoder, gärna i samarbete med externa intressenter.

– Den här avverkningen, där vi provar att göra en schackrutehuggning som är en variant av luckhuggning, är ett försök som vi gör tillsammans med Skogsstyrelsen i Västerbotten. Debatten om skogen handlar ju mycket om hyggesfritt skogsbruk, och här prövar vi nu en metod för ett kontinuitetsskogsbruk, där marken aldrig lämnas helt kal. Luckhuggning kan vara ett rationellt alternativ att bruka skogen utan att göra hyggen, säger Ulf Hallin, en av SCAs naturvårdsspecialister och ansvarig för Tjäderberget.

50 rutor utan skog

Området i Tjäderberget omfattar 14 hektar och är en tidigare gallrad, välskött tallskog som är drygt 80 år gammal. Under vintern avverkades cirka 7 hektar, i form av ett rutsystem. Varje ruta är 30 x 45 meter stor och totalt finns det drygt 50 rutor utan skog.

– Avverkningslaget var positiva och tyckte att det gick väldigt bra att avverka. Det tog inte längre tid jämfört med en vanlig avverkning, säger Ulf och fortsätter:
– Genom att lämna rutor med skog intill de avverkade rutorna kan vi bevara skogskänslan, och undviker att skapa ett större hygge som vi får vid en vanlig slutavverkning. När ny skog så småningom växer upp i de avverkade rutorna kan vi avverka de skogsklädda rutorna, förklarar Ulf.

De avverkade rutorna ska markberedas till sommaren och sedan delvis planteras nästa år.

– Tanken är att prova olika föryngringsmetoder, alltså både plantering och självföryngring. Vi ska så klart sätta tall, men även prova lite björk, säger Ulf.

Schackrutehuggning

Mer varierat

Som vid alla avverkningar har SCA lämnat en generell hänsyn i form av bland annat enstaka träd och trädgrupper.

– Vi har dock inte lämnat så många trädgrupper, eftersom luckhuggningen i sig innebär att vi sparar fler träd, säger Ulf och tillägger:

– Det är en härlig känsla att gå här nu, eftersom området är mer varierat. Det är mer öppet och ljust och rutorna med träd ger en fin skogskänsla, vilket gör att man inte upplever de avverkade rutorna som något som stör, säger Ulf. När det gäller biologisk mångfald så får vi hoppas att fler fåglar kan hitta hit och kanske en och annan insekt som gillar luckig skog och vill ha ljus och värme. Även vissa marksvampar kan gynnas av denna metod. Men skogen i sig har inga större naturvärden, till exempel i form av död ved, så några mer sällsynta arter lär vi inte få se här än.

Foto: Ulf Hallin