Vi utvecklar och driver SCAs växande engagemang inom vindenergi

För att klara klimatomställningen behöver samhället sänka beroendet av energi producerat med fossila bränslen samt öka andelen fossilfri energi. Vindkraft är en av nycklarna för att klara omställningen.

Några av Sveriges största vindkraftprojekt


Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Vid utgången av 2023 var kapaciteten för produktion av vindkraftsel på SCAs mark 9,0 TWh, vilket motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala vindkraftproduktion.  

Långsiktigt mål

SCA har som långsiktigt mål att säkra vindkraftsproduktion på egen mark om 11 TWh, vilket motsvarar en elektrifiering av samtliga personbilar i Sverige, samt utöka sin verksamhet för att vara en framtida ägare av vindkraft. Samtidigt utökar SCA sin verksamhet inom vindkraft enligt strategin som omfattar utarrendering av mark till vindkraftsoperatörer, drift av egna vindparker och projektutveckling för egen drift eller till försäljning.

Arrenden och utveckling

Vi tar hand om dina vägar

Krossprodukter till väg

På SCAs mark 2022

 • 685st

  vindturburbiner
 • 7,2TWh

  normal årsproduktion
 • 20procent

  av Sveriges totala vindkraft
 • 200GWh

  Årlig elproduktion av vindparker i SCAs ägo