Galtströms bruk

Galtströms bruk, SCAs vagga, ligger ett par mil söder om Sundsvall och ägs och förvaltas av SCA. Området är ett fint utflyktsmål för den som vill besöka en välbevarad bruksmiljö eller botanisera i en intressant havsstrandflora. Järnbruket är ett byggnadsminne av riksintresse.

Galtströms bruk grundades 1673 och är Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAs äldsta föregångare. Galtströms bruk är Medelpads äldsta, största och sista järnbruk och var i drift mellan åren 1673 och 1916. Brukskyrkan uppfördes redan 1680. Samma år fick bruket en egen präst, som enligt tidens sed även tjänstgjorde som lärare. Kyrkan är idag en populär plats för bröllop och dop.

Om Galtströms bruk

Bruksmiljön är välbevarad och många av de gamla bruksbyggnaderna finns att besöka, exempelvis rost- och masugnen, kyrkan och bagarstugan.

Destination Galtströms Bruk är en ideell föreningen som har till syfte att tillsammans med privata och offentliga aktörer samt privatpersoner på platsen, utveckla och bevara vårt unika Galtström. Detta så vi framåt i tiden kan skapa ett attraktivt utbud och service för både besökare och boende på platsen. Föreningen har en egen hemsida: www.galtstromsbruk.se

Målet är att skapa ett Galtström, som gör att fler besökare finner det attraktivt att besöka och att fler väljer att bosätta sig i Galtström och därmed skapa en ökad tillgänglighet, sysselsättning och service på platsen.

Allt som utvecklas skall ha sin förankring eller passa väl in i den historiska miljön. Man skall förvalta och utveckla det arv, som vi som bor och verkar här nu, har till låns. I detta sammanhang är det viktigt att det tas hänsyn till miljö, kultur och samhälle, samt att stora delar av området är klassificerat som byggnadsminne.

Galtströms herrgård

Herrgården

En vacker park omger den ståtliga herrgården med flygelbyggnader och det bevarade brukskontoret. Herrgården är i dag en modern konferensanläggning som används internt av företaget SCA. Det är inte möjligt att låna eller hyra fastigheten.

Ladugården

I ladugården finns en utställning om Galtström. Där finns också en fotoutställning som visar olika aspekter av livet vid bruket. I den norra hamnen - vid Otterviken - finns en gammal ångdriven lyftkran bevarad.

Bagarstugan

Vid kyrkdammens utlopp finns den gamla kombinerade bagarstugan och tvättstugan. Under sommaren kan du se hur man bakade förr i tiden i den gamla vedeldade ugnen samt ta en fika.

Bagarstugan i Galtström

Kyrkan

Vid björkallén, inte så långt från infarten till Galtström, ligger kyrkan vackert vid kyrkdammen. Galtströms kyrka är Norrlands första brukskyrka. Kyrkan byggdes 1680 och är mycket omtyckt för dop och vigslar under sommaren. Den ägs idag av Njurunda församling.

Ångloket

Föreningen Galtströmståget är verksamma i trakten. Verksamheten består i att driva en museijärnväg i anslutning till Galtströms numera nedlagda järnbruk. Föreningens mål framöver är att bygga ut järnvägen, sätta in nybyggda personvagnar i trafik samt att underhålla den redan befintliga banan. De har restaurerat järnvägen samt renoverat brukets gamla tåg och erbjuder turer genom området. Ångloket Loke på 15 hästkrafter inköptes 1887 och användes fram tills bruksdriften lades ned 1916. Sedan fick Loke dra timmer fram till 1931. Åter tuffar Loke fram - nu med turister och besökare i passagerarvagnarna.

Tåget "Loke" i Galtström

Skogsstig

I Galtström finns en fyra kilometer lång skogsstig med information om olika skogsmiljöer, SCAs skogsbruk och traktens skogliga historia. Skogsstigen passerar en skogskoja med en nygjord kolmila, där besökarna kan se hur arbetet med kolmilor gick till förr i tiden.

Café och restaurang

Vid bruket finns också det sommaröppna Galtströms Café & Restaurang. För öppettider se http://www.galtstromsbruk.se

En guidad resa i tiden

Man kan gå på en guidad tur på området. Guiderna visar runt på "Galtströms bruk - en resa i tiden" där man får möjlighet att uppleva en välbevarad kulturmiljö. På turen får man se:

  • Masugnen
  • Smedjan och gjuteriet
  • Brukskontoret där TV-serien Träpatronerna spelades in 1985
  • Bagarstugan där vi får se hur man bakade förr
  • Fotoutställningen om gamla Galtström
  • Utställning om Galtström

En tur tar cirka 1,5 timme och SCA sponsrar gratis guidningar lördagar och söndagar från midsommardagen och fram till slutet av augusti. Start 13.00 från parkeringen nedanför herrgården.

Övriga tider bokas visningarna via Destination Galtströms Bruk på telefon 070-616 06 28 eller via info@galtstromsbruk.se.

Njurundakustens mångfaldspark

Njurundakustens mångfaldspark är SCAs fjärde park och omfattar 2 300 hektar. Den ligger i Sundsvalls kommun, längs med kusten i södra Medelpad. Parken angränsar till två marina naturreservatet, Salen och Långören.

Mångfaldsparken utgör ett långsträckt och bitvis smalt område längs med södra Medelpads kust. Parken börjar vid Junibosand i norr och sträcker sig förbi Lörudden och Galtström i söder ända till Oxsand vid gränsen till Hälsingland.

En av tankarna med SCAs mångfaldsparker är att förstärka befintliga naturvärden. Här gör vi det bl a genom att parken angränsar till två marina naturreservatet: Salen, som ligger i parkens norra del, och Långören som ligger i parkens södra del. På så sätt binder vi samman och skyddar större delen av södra Medelpads kust.

Kustnära landskap

Landskapet i mångfaldsparken präglas till stor del av en lång oexploaterad kuststräcka med flacka klippor och stora inslag av block och klappersten. Landhöjningen i området har inneburit att många havsvikar snörts av och omvandlats till sötvattenmiljöer. Fler vikar håller på att snöras av och är i dag s k laguner. Här finns även blomsterrika strandängar, tallskog, våtmarker alkärr och klapperfält. Stora delar av skogarna i parken är kraftigt påverkade av människan eftersom människor har bott och brukat skogen här under en lång tid. Dessutom har området från Lörudden och söderut påverkats rejält av både stormen Dagmar i december 2011 och stormen Ivar i december 2013. Stormarna orsakade omfattande vindfällen.

Inom parken finns en värdefull flora och här finns också ett rikt fågelliv, tack vare att det finns flera grunda vikar och öar som utgör viktiga rast- och häckningsplatser. Här trivs även djur som stor och liten vattensalamander, snok, havsörn liksom grodor och paddor.

Fint rekreationsområde

Parken har gott om kulturhistoriska värden. Det finns flera fornlämningar i form av rösen och gravfält från brons- eller järnåldern liksom hällristningar med marint tema. Löruddens fiskeläge och Galtströms mycket välbevarade järnbruksmiljö har båda anor från 1600-talet. SCA har även låtit göra i ordning flera stigar i parken. Stora delar av parken är populära utflyktsmål och utgör viktiga rekreationsområden för boende i Sundsvall med omnejd.

Byggnadsminnet

Byggnadsminnesförklaring av Galtströms bruk inom fastigheterna Armplågan 1:1, Armplågan 1:174, Armplågan 1:176 och Armsjön 1:1, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Galtströms kulturpromenad

Kulturpromenaden följer en skyltad slinga i Galtström. Genom att läsa in en QR-kod på skyltarna med sin smartphone kan man ta del av dessa historiska berättelser. Det går också att följa promenaden digitalt på din skärm.