En skog av barrträd i solljus.

Vår värdekedja

Grunden i vår affärsidé är att maximera värdet, både i vår skog och av de produkter vi får från den. Vi ser till att en så stor andel som möjligt av de avverkade träden blir sågade trävaror och optimerar också nyttan från de övriga delarna. Även restströmmar och biprodukter blir värdefulla varor för samhällets gröna omställning.

Att använda våra resurser effektivt ökar lönsamheten samtidigt som det minskar påverkan på miljön och hushåller med jordens resurser. Vi har byggt upp en värdekedja där vi ser till att få ut maximalt värde av varje enskilt träd som vi avverkar. Över 70 procent av ett träd förädlas till trävaror, förpackningspapper och massa. Resten omvandlas till förnybar energi, biodrivmedel, gröna kemikalier och andra hållbara produkter. 

Vi investerar mycket i våra sågverk och industrier, vilket gör att de är moderna och konkurrenskraftiga. Ny teknik, innovationer och ständiga förbättringar är några förklaringar till att vår värdekedja har blivit så effektiv. Närheten till vårt stora skogsinnehav är också en framgångsfaktor.

Sågverk

Bollsta sågverks justerverk

Så mycket som möjligt av träden förädlas till trävaror i våra fem sågverk. Genom avancerad teknik som 3D-skanning och digital analys ser vi till att stockarna sågas på ett optimalt sätt. Varje millimeter räknas! Stockarna blir till vackra golv, tåliga utomhuspaneler, starka byggnadsreglar och andra klimatsmarta produkter. Mer än 90 procent av det vi sågar blir till långlivade produkter.

Men det inte praktiskt möjligt att tillverka sågade trävaror av hela träden. Eftersom stockar är runda går det helt enkelt inte att göra fyrkantiga plankor och bräder av allt. Det är inte heller effektivt att göra sågade trävaror av de klenare stockarna som finns i den översta delen av träden.

De delar av träden som inte kan bli sågade trävaror förädlas i stället till andra klimatsmarta produkter. Drygt hälften av stockarna blir trävaror, medan resten blir flis för massaproduktion eller spån som förädlas till pellets. Barken används för produktion av grön energi. 

Liner- och massabruk

Vid våra två linerbruk och två massabruk producerar vi förpackningspapper samt kemisk och mekanisk pappersmassa som bland annat används till mjukpapper och tryckpapper. Här använder vi de stockar som är för smala för att sågas vid sågverken. Vi använder också sågverksflis, alltså flis från de delar av stockarna som inte kunnat bli sågade trävaror.

Samtidigt som vi tillverkar liner och massa produceras också värdefulla restströmmar och biprodukter. Massafabrikernas sodapannor är till exempel så effektiva att de inte bara producerar all den värme och el som fabrikerna behöver, utan de levererar även el och fjärrvärme till samhällena runtomkring.

Vi tillverkar också andra gröna produkter som utvinns som biprodukter från massatillverkningen, främst tallolja och terpentin. De vidareförädlas till biodrivmedel och gröna kemikalier, som ersätter fossila bränslen och andra oljebaserade material. 

Bioenergi och grön el

Våra anläggningar försörjs nästan uteslutande med bioenergi som vi tillverkar av biprodukter som bark och sågspån. Vi levererar också bioenergi externt, som fjärrvärme och pellets. Vid våra massa- och linerbruk återvinner vi värme och använder ånga för elproduktion. Eftersom vi har ett överskott säljer vi också grön el och fjärrvärme till andra.

Ett antal vindsnurror i skogsmiljö, en väg och himmel

Vindkraft

Som Europas största privata skogsägare har vi stora arealer mark med goda vindlägen. Sedan 1997 har vi arrenderat ut mark för vindkraftsetableringar och nu har vi utökat vårt engagemang genom att även förvärva och bygga vindkraftsparker i egen regi. 
Förnybar energi är avgörande när världen ska ställa om till en mer hållbar framtid. Vindkraft är den produktionsmetod som har det lägsta kolspåret och de mest begränsade miljöeffekterna av alla energislag. Vindkraftverk går också att etablera relativt snabbt. 
Att använda en del av vår skogsmark för vindkraft är ytterligare ett sätt att maximera värdet av vår skog och nyttja den på allra bästa sätt i omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi tar vara på hela trädet

Hela trädet används

Utveckling och innovation

Redan i dag tar vi vara på varje del av träden, men arbetet med att maximera värdet tar aldrig tar slut. Genom innovation och utveckling ökar vi ständigt förädlingsgraden på våra produkter. Vi ser till att en allt större andel av trädet förädlas till sågade trävaror, tar fram nya produkter och tjänster med ännu högre värden och högre kvalitet

Vi skapar också nya användningsområden för våra biprodukter och restströmmar – användningsområden som bidrar till ännu större nytta i samhället, bidrar till en fossilfri värld och maximerar värdet på skogen. Att hela tiden effektivisera våra processer och öka återvinningen är också viktigt för att kontinuerligt öka resurseffektiviteten.

I Göteborg jobbar vi just nu med uppstarten av det bioraffinaderi som vi samäger tillsammans med St1. Där kommer vi att tillverka stora volymer fossilfritt bränsle för fordon och flyg. En viktig råvara blir tallolja, som kommer att levereras från flera av våra liner- och massabruk. Det är ett av många exempel på hur vi förädlar våra biprodukter, arbetar för en fossilfri värld och maximerar värdet på alla delar av trädet.