Naturhänsyn vid andra skogliga åtgärder

Även vid andra åtgärder i skogen, som exempelvis markberedning, röjning och vägbyggnation, är en bra planering en grundförutsättning för naturhänsynen.

Redan vid planeringen inför en slutavverkning planerar vi för naturhänsynen som ska tas vid markberedningen som görs efter föryngringsavverkningen.

Röjning

Exempel på naturhänsyn vid markberedning är att vi inte markbereder surdråg och vi undviker dessutom att köra över dem. Vi markbereder inte heller nära kvarlämnade skydds- och kantzoner kring vattendrag. Dessutom undviker vi att skada rotsystemen till stående träd och högstubbar.

Vid röjning främjar vi en hög virkesproduktion och kan samtidigt bättre bevara viktiga naturmiljöer. Röjningsarbetet anpassas efter de variationer som finns i skogen. Vid röjning väljer vi ut de träd som ska sparas för framtiden och de stammar som ska röjas bort.

Viktig naturhänsyn vid röjning är att spara sälgar, rönnar och aspar, samt att spara mycket lövträd i kantzonerna mot vattendrag. Surdråg och mindre sumpskogspartier som utgörs av blöt mark ska inte röjas.

Vid vägbyggen gäller det bland annat att planera så att vägen inte dras genom områden med höga naturvärden. Att skydda bäckar, sjöar och våtmarker är också viktigt.