Utsikt över havet i Njurundakusten

Njurundakustens mångfaldspark

I Njurundakustens mångfaldspark i Medelpad får du uppleva en lång oexploaterad kuststräcka med laguner, blomsterrika strandängar, tallskogar, alkärr och klapperfält. Parken har gott om kulturhistoriska värden, bland annat Löruddens fiskeläge och Galtströms järnbruk.

Svanar vid Lörudden

Njurundakustens mångfaldspark omfattar 2 300 hektar och utgör ett långsträckt och bitvis smalt område längs med södra Medelpads kust. Parken börjar vid Junibosand i norr och sträcker sig förbi Lörudden och Galtström i söder ända till Oxsand vid gränsen till Hälsingland. Parken angränsar till två marina naturreservatet: Salen, och Långören.

Kustnära landskap

Landskapet i mångfaldsparken präglas till stor del av en lång oexploaterad kuststräcka med flacka klippor och stora inslag av block och klappersten. Landhöjningen i området har fört med sig att många havsvikar snörts av och omvandlats till sötvattenmiljöer. Fler vikar håller på att snöras av och är i dag så kallade laguner. Här finns även blomsterrika strandängar, tallskogar, våtmarker, alkärr och klapperfält.

Stora delar av skogarna i parken är kraftigt påverkade av människan eftersom människor har bott och brukat skogen här under en lång tid. Dessutom har delar av parken drabbats hårt av olika stormar som orsakat omfattande vindfällen.

Inom parken finns en värdefull flora och här finns också ett rikt fågelliv, tack vare att det finns flera grunda vikar och öar som utgör viktiga rast- och häckningsplatser. Här trivs även djur som stor och liten vattensalamander, snok, havsörn, grodor och paddor.

I parken finns det gott om kulturhistoriska värden, som hällristningar och en gammal stenlayrint. Här finns även Löruddens fiskeläge och Galtströms järnbruk.

Parken i siffror

  • 2 382 hektar totalt
  • 1854 hektar skogsmark
  • 50 hektar vatten
  • 104 hektar jyr
  • 264 hektar berg
  • Ungefär hälften av den produktiva skogsmarken sköts med mer fokus på att värna och utveckla natur-, kultur- och rekretationsvärden.
Njurundakustens mångfaldspark

Se och göra

Stig i Njurundakusten

Vandra

Broschyr om Njurundakusten

Läs broschyren
Långören

Veteranisering hjälper hotade arter

Läs mer
katade tallar

Hitta hit