Spårbarhetscertifiering

För att SCAs affärsområde Skog ska kunna sälja certifierad råvara till SCAs sågverk och industrier och de i sin tur sedan ska kunna sälja certifierade produkter till sina kunder, så är vi spårbarhetscertifierade enligt PEFC och FSC®.

Våra sågverk, massafabriker, linerbruk och pelletsfabriker innehar spårbarhetscertifikat enligt FSC och PEFC Chain of Custody (FSC® C023232, FSC®C013162, PEFC/05-32-133 och PEFC/05-33-132).

De försörjs med råvara från certifierade skogar eller med kontrollerat virke, det vill säga virke som inte kommer från oacceptabla/kontroversiella källor enligt FSC Controlled Wood respektive PEFCs definition av Controlled Sources.

FSC Controlled Wood

Varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierad virkesråvara måste ha ett spårbarhetscertifikat. Ett grundkrav är att SCA Skog har ett system för att följa och skilja FSC-råvara från icke-certifierad råvara.

Eftersom SCA Skog inte enbart handlar med FSC-certifierad råvara måste det säkerställas att den icke certifierade råvaran uppfyller kraven i FSC Controlled Wood, som är en egen standard.

I virkesaffärer ställer SCA Skog därför krav på att virket inte härstammar från kontroversiella källor. Det gäller både för våra virkesköp i Sverige och för de små volymer vi köper från andra länder. Säljaren måste bland annat gå i god för att virket är avverkat på ett lagligt sätt och att det inte kommer från nyckelbiotoper. SCA Skog följer upp dessa krav genom riskbedömningar och stickprovskontroller av dem som säljer virke till oss.

Ett företag som innehar ett spårbarhetscertifikat måste:

  • ha ett kvalitetssystem för interna rutiner
  • ha ett ledningssystem för att säkerställa överensstämmelse med alla certifieringskrav
  • kunna kontrollera trävarans/träfiberns ursprung i FSC-produkter
  • kunna kontrollera trävarans/träfiberns ursprung 
  • kunna utföra månadsvis kontroll och dokumentation av FSC-produktionen
  • kunna utföra månadsvis kontroll och dokumentation av produktionen
  • kunna märka fakturor och transporthandlingar som rör FSC-produkter med certifikatsnummer
  • kunna märka fakturor och transporthandlingar som rör certifierade produkter med certifikatsnummer
  • kunna använda FSCs och PEFCs varumärke på rätt sätt

En oberoende certifierare kontrollerar om SCA Skog klarar dessa krav.

PEFC spårbarhet

Företag som vill sälja sina produkter som PEFC-certifierade ska kunna visa att virkesråvaran kommer från ett PEFC-certifierat skogsbruk. Målet för PEFCs spårbarhetscertifiering är att tillhandahålla en pålitlig och trovärdig metod för att företag ska kunna förse sina kunder med information om var råvaran kommer ifrån.

PEFCs spårbarhetsstandard omfattar i stora drag: 

Krav för spårbarhet

Kraven på spårbarhet omfattar vägen från informationen om den levererade råvarans ursprung till den information om ursprunget som finns på företagets produkter.

Krav på riskanalys - kontrollerade ursprung

För ocertifierade leveranser ska en riskanalys genomföras i enlighet med PEFC DDS (Due Diligence System) för att säkerställa att ocertifierat virke ej härstammar från kontroversiella ursprung.

Minimikrav för ledningssystem

Standarden beskriver minimikraven för det ledningssystem en organisation måste ha för att genomföra och hantera spårbarhetsprocessen.

Sociala krav

En oberoende certifierare kontrollerar om SCA Skog klarar dessa krav.