Det ska vara enkelt och tryggt att välja oss för din virkesaffär. Vi gör vårt allra bästa för att du ska bli nöjd och känna att du har gjort ett bra val.

Affärsform

Du kan välja mellan fem olika typer av affärsformer när det är dags för dig att sälja skog.

Avverkningsuppdrag

Du och din virkesköpare kommer överens om ett pris för avverkningsarbetet. Virkespriset beräknas efter aktuell prislista enligt våra avtal och vi sköter avverkningsarbetet och alla transporter industri där virkets volym och värde fastställs. För beräkning av avverkningsuppdragets nettovärde används vanligtvis en verklig avverkningskostnad. Affärsformen Avverkningsuppdrag kallas även Ursprung 5 och är den affärsform som används mest i dag.

Leveransrotköp fast pris

I avtal fastställer vi ett fast nettopris som ett totalt snittpris per m3fub, exklusive bränslesortiment som har ett eget pris. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 6. 

Leveransrotköp fast pris per sortiment

I avtal fastställer vi ett fast nettopris per sortiment per m3fub. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 7. 

Leveransvirke vid väg

I avtal fastställs vilken prislista som ska ligga till grund för beräkningen av virkesvärdet. Du som skogsägare avverkar och transporterar själv virket fram till skogsbilvägen. Vi ordnar transport till industri där virkets volym och värde fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 3.

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke. Till prislistorna

 

Betalningsvillkor

Vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp betalas köpeskillingen ut efter att avverkningen slutförts och allt virke är inmätt vid industri eller virkesterminal. Köpeskillingen kan antingen betalas ut omgående eller fördelas på ett antal år enligt en betalningsplan.

Vid försäljning av en rotpost, där vi fastställt ett fast pris vid kontraktstecknandet, betalas köpeskillingen ut en vecka efter att kontraktet tecknats. Alternativt fördelas köpeskillingen enligt en betalningsplan.

Betalningsplan

Det är viktigt att fundera på hur du vill hantera den inkomst du får från virkesaffären. Ska hela intäkten betalas ut direkt eller vill du dela upp den enligt en betalningsplan?

Om du behöver skogsrådgivning som kräver kvalificerad ekonomisk kompetens kan vi förmedla kontakt med en expert.

Betalningsplan

När du säljer skog i form av en rotpost, ett avverkningsuppdrag eller via leveransrotköp finns det en möjlighet för dig att beskattas när du väljer att ta ut pengarna. Köparen och säljare ska ha avtalat om att utbetalningen ska ske under två eller flera beskattningsår. Detta dokumenteras i en betalningsplan och den reglerar när SCA ska betala ut dina pengar.

Vid rotpostköp (ursprung 2) är ersättningen för rotposten känd när kontraktet skrivs. Detta innebär att alla faktorer är uppfyllda för att kunna upprätta en betalningsplan. Betalningsplanen ska upprättas i samband med kontraktsskrivandet.

Vid avverkningsuppdrag (ursprung 5) samt leveransrotköp (ursprung 6 och 7) kan ersättningen för avverkningsrätten inte bestämmas förrän avverkningen är genomförd och virket är inmätt vid en virkesterminal eller en industri. Detta innebär att det inte går att fastställa en betalningsplan när du och din virkesköpare skriver kontrakt. Du och din virkesköpare kan ändå upprätta en preliminär betalningsplan när kontraktet skrivs, med en skriftlig överenskommelse som visar att ersättningen ska betalas ut under flera år. När den slutliga ersättningen blir känd uppdaterar vi betalningsplanen.

Fördelar med betalningsplan

Ett alternativ till en betalningsplan är kreditinstitutens så kallade skogskonto. Det finns flera fördelar med att välja betalningsplanen:

  • En insättning på skogskonto måste i normalfallet tas ut inom tio år. En betalningsplan har inte någon sådan begränsning.
  • En insättning på ett skogskonto uppgår i normalfallet endast till max 60 procent av ersättningen. När det gäller betalningsplan finns inga sådana begränsningar.
  • Den ersättning som betalas ut till dig i enlighet med din betalningsplan kan du sedan sätta in på ett skogskonto för att ytterligare skjuta på beskattningen.
  • När du får ränta på pengar som är innestående hos oss i en betalningsplats betalar du ingen källskatt. Istället beskattas hela räntan i din näringsverksamhet. Ränta som du får på ditt skogskonto beskattas däremot med en källskatt på 15 %. Du får därför endast 85 % av räntan som i sin tur beskattas i näringsverksamheten när uttag görs från skogskontot.

Ränta

Ränta på innestående pengar

Vi erbjuder en marknadsmässig ränta på de pengar du har i en betalningsplan hos oss och för de pengar som du har valt att reservera för kommande åtgärder, till exempel skogsvård och vägbyggnation, som vi ska utföra på din fastighet.

Gällande räntesats är 0,75%, från maj 2015, och det är i nivå med räntan för skogskonton. Räntan justeras kontinuerligt vid förändringar i marknaden och publiceras här på vår hemsida.

Den ränta du får på de pengar du har innestående hos oss löper från och med en månad efter det att slutregleringen har gjorts. Räntan betalas ut årligen i januari.

Ränta på utbetalade förskott

När du säljer skog i form av en rotpost, ett avverkningsuppdrag eller via leveransrotköp finns det en möjlighet för dig att få ett förskott. Vi debiterar ränta på det utbetalda beloppet. Ränta debiteras från det datum förskottet betalas ut till ett år efter kontraktsdatumet, eller från det datum förskottet betalas ut till och med slutregleringsdatum, dock max ett år.

Vi debiterar även ränta om ett underskott uppstår. Dvs om du har fått ett för stort förskott utbetalt i förhållande till fastställd köpeskilling.

Räntesatsen ligger från och med 1 maj 2015 på 1,75%. Uppdatering sker kontinuerligt och publiceras här på vår hemsida.

Skogsvinge, Helge Hedlund, Erik Tepsa, laserskanning, skog, skogsägare, virkesköpare, forest, wood purchasers, forest owner, laser scanning, SCA Skog

Hitta din virkesköpare

Låt oss vara ditt bollplank i frågor som rör din skogsfastighet. Vi finns lokalt på många orter - från Sundsvall i söder till Kiruna i norr.

Kontakta virkesköpare