Ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering är ett bra verktyg för att kombinera naturhänsyn, socialt ansvar och virkesproduktion. För att göra det enkelt för dig att certifiera ditt skogbruk samarbetar vi med företaget Prosilva som har så kallade gruppcertifikat.

När du ansluter dig åtar du dig att leva upp till de krav om finns beskrivna i världens två största internationella certifieringssystem för ett ansvarsfullt skogsbruk – FSC® och PEFC™. Du lovar att ta bedriva ett skogsbruk med ansvar för såväl miljö som ekonomiska och sociala faktorer.

Premie för certifierat virke

De skogsägare som väljer att bedriva ett certifierat får extra betalt för det genom att SCA betalar en premie för virke som är certifierat.

Om virket är certifierat enligt antingen FSC eller PEFC betalar vi en premie på 10 kr/m3. Är det certifierat enligt båda systemen är premien 15 kr/m3.

4 steg till certifiering

1. Du och din virkesköpare går igenom standarderna för PEFC och FSC och vad de praktiskt innebär för skogsskötseln på din skogsfastighet.

2. Ni skriver ett avtal där ditt, SCAs och Prosilvas åtaganden framgår.
Som skogsägare lovar du bland annat att:

  • Upprätta en certifieringsanpassad skogsbruksplan inom två år, om du inte redan har en sådan.
  • Hålla skogsbruksplanen uppdaterad och kunna redovisa vilka åtgärder som genomförts på fastigheten.
  • Sätta av minst fem procent av den produktiva arealen för naturvårdsändamål.
  • Spara alla naturvärdesträd.
  • Skapa färsk död ved (högstubbar) vid slutavverkning och en del gallringar.

3. Du sköter din skog med stöd av både SCA och Prosilva.

4. Prosilvas internrevisorer gör varje år stickprov hos ett antal av sina certifierade gruppmedlemmar. Dessutom gör ett oberoende certifieringsföretag besök hos några av medlemmarna.

Kontakta din virkesköpare och gå igenom vad en certifiering innebär för dig och din skogsfastighet. 

Kontakta våra virkesköpare