Plantor i växthuset på Bogrundets plantskola, NorrPlant.

Lönsam tillväxt

Att SCA har en lönsam tillväxt är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta med hållbarhet över tid. Det krävs resurser för att kunna driva SCA framåt och ta ansvar för skog, miljö och människor. SCAs strategi för en lönsam tillväxt bygger på att vi maximerar värdet från varje träd, att vi har en hög grad av självförsörjning och en växande skogstillgång.

Stödjande hållbarhetsmål och utfall 2023:

Mål: Totalavkastning, TSR.
Utfall: 17 procent.

Mål: Stabil och ökande utdelning.
Utfall: Utdelning år 2022 om 2,50 SEK per aktie. Föreslagen utdelning år 2023 om 2,75  SEK per aktie.

Mål: Finansiell stabilitet – kreditbetyg Investment Grade.
Utfall: Investment Grade.

SCA är ett skogsbolag med moderna industrier som ligger i nära anslutning till vårt stora skogsinnehav. Vi har en välintegrerad värdekedja där helheten skapar mer värde än varje länk för sig. På så sätt skapar vi maximal ekonomisk och klimatmässig nytta från varje träd.

Växande skogstillgång

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,7 miljoner hektar mark i norra Sverige och i Estland, Lettland och Litauen. Genom ansvarsfull och aktiv skötsel av våra skogar ökar vi tillväxt och avverkningsmöjligheter. Att använda förbättrade plantor, utveckla planteringsmetoder, bedriva en aktiv skogsvård och plantera snabbväxande contortatall på lämpliga marker är några av de viktigaste åtgärderna för att öka tillväxten.

Sedan den första skogsinventeringen gjordes i slutet av 1940-talet har SCAs virkesförråd ökat med mer än 70 procent, samtidigt som tillväxten och den uthålliga avverkningsnivån mer än fördubblats. Med den avverkningsplan som SCA nu har lagt fast kommer virkesförrådet att fortsätta växa, om än i lite långsammare takt än tidigare.

Vi vill öka vårt skogsinnehav och i Estland, Lettland och Litauen har vi ett pågående program för förvärv av 100 000 hektar skogsmark. Programmet är genomfört till ca 70 procent. Vår lokala närvaro i länderna stärker även våra möjligheter att på sikt köpa virke från lokala skogsägare i regionen.

Investeringar ökar värdet från varje träd

Vi har systematiskt utvecklat vår värdekedja för att maximera värdet på den skogliga råvaran. Investeringar i industrierna ska dels vara lönsamma på egna meriter, dels addera värde till hela kedjan.

Vi har avslutat flera stora investerings- och utvecklingsprojekt och produktionen kommer gradvis att öka mot full kapacitet. Obbolas produktionskapacitet av kraftliner har ökat markant och våra massafabriker i Östrand och Ortviken har rustats för större kapacitet. Vår energiaffär har fortsatt att utvecklas med ny vindkraft, ökad produktion av pellets och en samägd fabrik i Göteborg som tillverkar biodrivmedel av SCAs tallolja.

Vi kommer att fortsätta investera i vår integrerade värdekedja genom att öka produktionen av sågade trävaror, containerboard och massa, och genom att realisera affärsmöjligheterna inom förnybar energi.

Hög självförsörjningsgrad

Att vi har en hög självförsörjning av virkesråvara till våra industrier ger en trygg försörjning och en god kontroll på kostnaderna. Det ger också underlag för en långsiktig och strategisk utveckling.

Energi är ett annat område där vi har hög självförsörjning och vi levererar även överskott till marknaden.

Produktionen av grön el i egna anläggningar och arrendeintäkter från egen vindkraft motsvarar i hög grad den egna elkonsumtionen. Genom att vi har en produktion som är i balans med den egna förbrukningen får vi en kostnadstrygghet i tider när elpriserna fluktuerar.

När det gäller biobränslen har vi ett betydande överskott att erbjuda till kunder utanför företaget. Här finns det även outnyttjade potentialer i takt med ett ökat behov av förnybar energi, som alternativ till gas och andra fossila källor.

Att vi har en egen transportorganisation ger också trygghet och kontroll. Det har varit särskilt värdefullt under de senaste åren, då det har varit omfattande störningar i de globala och europeiska transportkedjorna.

Även när det gäller fordonsbränslen har vi en betydande gardering, även om den inte är direkt och med egen självförsörjning. Genom våra leveranser av tallolja för bränsleproduktion kompenseras vi delvis för höga bränslekostnader.  

Lönsamhet skapar nytta