Två människor i vinterlandskap.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och allas lika värde är en viktig del i SCAs uppförandekod.

SCA tolererar inte barnarbete eller någon form av tvångsarbete i våra anläggningar eller i anläggningar som drivs av våra affärspartners. Vi följer strikt den gällande nationella och internationella lagstiftningen om minimiålder på alla platser där vi bedriver verksamhet.

Att värna om rättvisa arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, medarbetarnas fackliga rättigheter och rätt till kollektiva förhandlingar är också centralt för oss. Vi värnar även om ursprungsbefolkningars rättigheter och beaktar deras sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska intressen.

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna tas på stort allvar. De rapporteras och hanteras på samma sätt som övriga fall av överträdelser av vår Uppförandekod.

SCA har varit medlemmar i FNs Global Compact, Globala målen, sedan 2008. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin har antagit och den grundar sig i de mänskliga rättigheterna. 

Leverantörsstandard  

Även våra leverantörer ska respektera de mänskliga rättigheterna. Vår leverantörsstandard anger exempelvis att allt arbete ska ske på frivillig bas och det ska finnas tillgängliga dokument som intygar alla medarbetares ålder, för att säkerställa att det inte förekommer barnarbete.

Leverantörer ska även respektera ursprungsbefolkningars rättigheter och beakta deras intressen. De ska ha ett ledningssystem för sitt hälso- och säkerhetsarbete och ha policyer som effektivt förbjuder diskriminering och trakasserier, för att nämna några exempel.

Leverantörsstandarden är ett sätt för oss att se till att vi samarbetar med affärspartners som delar våra värderingar.