Historien om släkten Depken

Historien om släkten Depken berättar om en nattvardskalk, ett oblatfat och ett konungamord.

Depken var en svensk affärsmannasläkt som sannolikt härstammade från Tyskland. Den först kände hette Simon Depken (den äldre) som var född omkring 1565. 

En av hans söner var Claes Depken (den äldre) (död 1634). Claes Depken blev far till Claes Depken (den yngre) (1627-1702).

Claes Depken den yngre hade flera statliga befattningar. 1676 utsågs han till extra ordinarie assessor i Bergskollegium och lät anlägga vallonbruket Söderfors för tillverkning av ankare till flottan. Han adlades 1676 och antog då det lämpliga namnet Anckarström. Anckarström deltog även i öppnandet av Norrlands skogsrikedomar och medverkade vid grundandet av Axmar bruk i Gästrikland och Galtströms bruk 1673, Han fick ingen son men hans hustru hade från ett tidigare äktenskap en son, Daniel Futtje (1756-1720). 1683 adlades även han på sin styvfaders namn Anckarström. Daniel fick en son Claes Anckarström (1688-1759). Denne fick i sin tur en son, Jakob Johan Anckarström (1729-1767).

Jakob Johan Anckarström fick i sin tur en son med samma namn, som beskrivs så här i historien:

”Jakob Johan Anckarström, född 1762, kapten, kungamördare, död 1792”.
Det var alltså Jakob Johan Anckarström som på maskeradbalen sköt Gustav III. Dagen efter det att kungen hade dött (vilket var två veckor efter det att skottet hade avlossats) dömdes Johan Jakob ”från ära och adelskap, till spöstraff på tre särskilda torg (Riddarhus-, Hö- och Nytorgen), fem par på vardera, tre dagar i rad, samt att mista höger hand, halshuggas och steglas”.

Släkten förbjöds att bära namnet Anckarström varför de i stället tog namnet Löwenström. Och som botgöring donerade man pengar för upprättande av ett lasarett, Löwenströmska lasarettet, som än i dag är i drift.

Nattvardskalken och oblatfatet (paten)

Vid en genomgång av föremålen i Merlo påträffade SCA en kalk och ett oblatfat som härrörde från Galtström. Föremålen var av det mindre formatet och har förmodligen använts som så kallat sockentyg, d v s de användes när nattvarden gavs på andra platser än i kyrkan, t ex till församlingsmedlemmar som låg på sitt yttersta eller till församlingsmedlemmar, som av olika skäl inte kunde ta sig till kyrkan. Fatet bär en datering ”Depken 1683”. Utifrån detta kan man tänka sig att föremålen var en donation till Galtström från Claes Depken den yngre, i samband med uppförandet av Galtströms kyrka (även om detta inte kunnat beläggas). Den första gudstjänsten hölls 1680 i Galtström i en provisorisk kyrka med nödtorftig inredning. Först 1696 färdigställdes kyrkan i sitt nuvarande utseende. I augusti 2023 överlämnades kalken och oblatfatet av SCA till

Här kan du läsa mer om kalken och oblatfatet.