Vindkraftverk med bostäder i bakgrunden

Ersättningar till närboende och lokalsamhälle

En vindkraftpark förändrar landskapsbilden. I den omedelbara närheten sker också en påverkan av ljud och skuggning. I dagsläget finns ingen rätt till ersättning för närboende, lokalsamhälle och kommuner vid en vindkraftsetablering. SCA verkar för att lagstiftning i detta område ska tas fram. Tills dess att lagstiftning finns på plats har SCA tagit fram en modell för intäktsdelning som ska gälla nya vindparker utvecklade av SCA. Modellen innebär att närboende får rätt till en andel av vindkraftverkens intäkt.

Intäktsdelning med närboende

SCA har beslutat att gå före den statliga utredningen ”Värdet av vinden” och inför en egen ersättningsmodell, inspirerad av utredningens förslag, till boende nära nya vindparker som utvecklas av SCA.

Modellen i korthet:

  • Närboende ska varje år under verkets livstid få rätt till en andel av verkets intäkt. Storleken på ersättningen ska bero på hur långt ifrån verket byggnaden ligger och hur stor intäkt turbinen genererar.

  • En byggnad ska ge ersättning om den vid den senaste taxeringen är indelad som småhus (även fritidshus), ägarlägenhet eller hyreshus och har uppförts innan vindparken vunnit laga tillstånd.

  • Berättigad till full ersättning (0,25 procent av verkets intäkt på elmarknaden) är de som bor inom 1 000 m från ett vindkraftverk. Boende inom ett avstånd upp till tio gånger verkets totala höjd får också ersättning, men i lägre grad. 
    Exempel: Om verket är 290 meter högt är du berättigad till ersättning om du bor inom en radie på 2 900 meter. En fastighet kan få ersättning från maximalt två vindkraftverk.

  • Utöver intäktsdelning till närboende avsätter SCA 0,5 procent av parkens intäkter från elförsäljningen till bygdepeng för lokalsamhället under hela parkens produktiva livslängd. Medlen ska främja utvecklingen av natur och kultur, fritidsverksamhet, besöksnäring eller infrastruktur och kan sökas av föreningar, byalag, skolor eller andra lokalt förankrade juridiska personer som inte faller inom ramen för sådant som är kommunens åtagande.

  • SCA har i dagsläget, antigen i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners, ett antal vindkraftprojekt i planeringsfas som vid förverkligande kommer att omfattas av intäktsdelning till närboende.


Ersättningsexempel

Med antagande om ett genomsnittligt elpris på 40 öre/kWh, där priset viktas med 0,75, för att vindkraftens produktion samvarierar negativt med spotpriset, baseras intäktdelningen på en nivå motsvarande 30 öre/kWh.

En park som utvecklas med 290 meter höga torn, turbiner om 8 GW och 3500 fullasttimmar kan då förväntas generera ungefär 21 000 kronor till en närboende med rätt till maximal intäktdelning. För boende på längre avstånd minskar ersättningen med avståndet för att helt upphöra på avstånd större än 2 900 meter.
För boende med närhet till två turbiner genereras dubbla intäkter utifrån avståndet till respektive turbin.

SCAs intäktsmodell

Intäktsmodellen

Under en parks livstid blir det en relativt stor intäktsdelning och avsikten är att ersättningen ska stå i proportion till närhet och påverkan från turbinerna. Det är ett utökat ansvar som vi valt att ta i väntan på ett samlat statligt grepp runt vindkraften.

Martin Ingels, Vindkraftchef

Pressmeddelande om SCAs införande av intäktsdelning