SCA inför intäktsdelning till närboende vid vindkraftsparker

  • Pressmeddelande

SCA har beslutat att gå före den statliga utredningen ”Värdet av vinden” och inför en egen ersättningsmodell, inspirerad av utredningens förslag, till boende nära nya vindparker som utvecklats av bolaget. Ersättningens storlek kommer baseras på avstånd till turbin och turbinens genererade intäkt. - Utredningens förslag är väl avvägt och därför vill vi gå före i den delen. Vår bedömning är dock att ökad elproduktion och färre målkonflikter kräver ett statligt ägarskap och beslut om ett klokt utformat regelverk där bolag delar intäkter med närboende, staten delar befintlig skatt med kommunerna och väsentligt snabbare processer för att uppgradera redan existerande parker, säger Martin Ingels, vindkraftchef på SCA.

Tills dess att lagstiftning finns på plats sjösätter SCA en egen modell för intäktsdelning helt baserad på förslaget i utredningen ”Värdet av vinden” och som ska gälla för nya vindparker utvecklade av SCA. Vid förändringar i lagstiftningen som påverkar intäktsdelning eller bygdepeng kan SCAs modell komma att behöva anpassas efter lagen.

- Vi ser att det är en rättvis och bra åtgärd att gå före när det gäller intäktsdelning med närboende, säger Martin Ingels.

Närboende ska varje år under verkets livstid få rätt till en andel av verkets intäkt. Storleken på andelen ska bero på hur långt ifrån verket byggnaden ligger.

En enskild bostadsbyggnad kommer att ha rätt till maximalt 0,25 procent av ett enskilt verks intäkt. Intäktsdelning ska utgå för maximalt två verk per bostadsbyggnad. Den sammanlagda intäktsdelningen ska högst kunna bli 2 procent av marknadsvärdet av parkens elproduktion. För fastigheter på en kilometers avstånd utgår full ersättning och till boende på större avstånd än så följer ersättningen en gradvis sjunkande skala för att upphöra helt vid ett avstånd motsvarande tio gånger verkets totala höjd.

En byggnad ska ge ersättning om den vid den senaste taxeringen är indelad som småhus, ägarlägenhet eller hyreshus och har uppförts innan vindparken vunnit laga tillstånd. Det är tillståndshavaren för vindkraftsparken som ska vara betalningsskyldig för intäktsdelningen, och den som enligt fastighetsregistret ägde byggnaden vid årets ingång som ska erhålla den.

- Vi är angelägna om att ha en god utveckling i de regioner där vi bedriver verksamhet och just när det gäller vindkraft så saknas det i dag viktig lagstiftning som skulle göra den fossilfria elproduktionen till en starkare positiv kraft. Vår avsikt är att på ett pragmatiskt sätt förbättra situationen för närboende i väntan på lagstiftningen, säger Martin Ingels.

Med ett antagande om ett genomsnittligt elpris på 40 öre/kWh där priset viktas med 0,75 för att vindkraftens produktion samvarierar negativt med spotpriset baseras intäktdelningen på en nivå motsvarande 30 öre/kWh.

En park som utvecklas med 290 meter höga torn, turbiner om 8 GW och 3500 fullasttimmar kan då förväntas generera ungefär 21 000 kronor till en närboende med rätt till maximal intäktdelning och för boende på längre avstånd minskar ersättningen med avståndet för att helt upphöra på avstånd större än 2 900 meter.

För boende med närhet till två turbiner genereras dubbla intäkter utifrån avståndet till respektive turbin.

- Under en parks livstid blir det en relativt stor intäktsdelning och avsikten är att ersättningen ska stå i proportion till närhet och påverkan från turbinerna. Det är ett utökat ansvar som vi valt att ta i väntan på ett samlat statligt grepp runt vindkraften, säger Martin Ingels. SCA har i dagsläget, antingen i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners, ett antal vindkraftsprojekt som befinner sig i planeringsfas och som vid ett förverkligande kommer att omfattas av intäktsdelning till närboende.

Utöver intäktsdelning till närboende avsätter SCA även 0,5 procent av parkens intäkter från elförsäljningen till bygdepeng för lokalsamhället under hela parkens produktiva livslängd.

Medlen ska främja utvecklingen av natur och kultur, fritidsverksamhet, besöksnäring eller infrastruktur och kan sökas av föreningar, byalag, skolor eller andra lokalt förankrade juridiska personer som inte faller inom ramen för sådant som är kommunens åtagande.

För ytterligare information, kontakta
Robert Östholm, presschef, 060 - 19 33 01