En bäck med nedfallna träd över.

Visselblåsarsystem

Om du uppmärksammar eller misstänker att det förekommer oegentligheter eller andra missförhållanden med anknytning till SCAs verksamhet är det viktigt att du genast rapporterar det. Genom att göra din röst hörd hjälper du till att skydda SCAs medarbetare och varumärke. 

SCA uppmuntrar dig att vara öppen med din identitet, men det är också möjligt att lämna en anmälan helt anonymt genom vårt visselblåsarsystem. En anonym anmälan kan dock vara svårare att utreda och följa upp.

Visselblåsarsystemet är en krypterad rapporteringskanal som tillhandahålls av en extern leverantör. Du lämnar din anmälan via länken nedan. 

Vi kommer alltid att ta överträdelser mot Uppförandekoden på största allvar.

Lämna en anmälan

Lämna din anmälan här

Så hanteras en anmälan

Ärenden som rapporteras in hanteras av oberoende och självständiga funktioner. Alla ärenden behandlas och utreds konfidentiellt, skyndsamt och professionellt.

Du kommer att få återkoppling när du har lämnat din anmälan och du kommer även att få uppdateringar om hur din anmälan har behandlats. Kommunikationen sker krypterat via systemet och du som valt att göra en anonym anmälan behåller din anonymitet. Hur mycket information som kan lämnas avgörs från fall till fall och är bland annat beroende av vilken integritetshänsyn som bedöms vara nödvändig.

Anmälarskydd

Den som i god tro anmäler en genuin misstanke är skyddad mot all form av repressalier och annan ogynnsam behandling på grund av detta. Skyddet gäller även den som har koppling till en anmälare, till exempel anhöriga, kollegor eller någon som har hjälpt till med rapporteringen. SCA tolererar inte heller repressalier på grund av att någon har vänt sig till sin arbetstagarorganisation för att samråda kring rapportering. Det är också strängt förbjudet att hindra eller försöka hindra någon att söka ett sådant samråd.

Behandling av personuppgifter i visselblåsarärenden 

SCA behandlar enbart personuppgifter i den omfattning som är nödvändigt:

  • för att bedöma och utreda ett rapporterat ärende,
  • om det krävs för att kunna lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för att åtgärder ska kunna vidtas med anledning av det som framkommer i ett ärende, (krånglig mening, går den att ändra?)
  • för att rapporter ska kunna användas som bevisning i rättsliga förfaranden 
    eller
  • för att fullgöra uppgiftslämnanden som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas inom ramen för ett ärende raderas så snart ändamålet för personuppgiftsbehandlingen har upphört och senast två år efter avslutad utredning. 

Personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för handläggningen av en viss rapport samlas inte in och ska raderas snarast möjligt om de har samlats in av misstag.

Som anmälare har du rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du har också rätt att invända mot vår behandling, be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran om det innebär ett hinder för utredningen eller en risk för att bevismaterial förstörs.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig kontakta SCAs förvaltningsgrupp för dataskydd Integritetsskydd, se länk Integritetsskydd - GDPR längre ner på sidan. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm 
E-post: imy@imy.se