Stipendier

SCA delar ut flera stipendier för att stödja forskning och utbildning inom SCAs verksamhetsområden.

Stipendiet riktar sig till studenter som läser naturvetenskapliga, tekniska och designutbildningar samt tar sin examen från Mittuniversitetet i Sundsvall. Antalet stipendiater beror på ansökningar och bedömning av beredningsgruppen.

Ansökningsperiod är maj-juni varje år. Samtliga stipendiater kan maximalt få 25 000 kr per person och stipendium. Till den första typen av stipendium går det att söka en eller två gånger, där gäller 25 000 kr per tillfälle.

Ansökan sker via SCAs ordinarie system för Lediga jobb. Under maj-juni när det går att skicka in ansökan finns länkar till stipendierna.

Målgrupper, ansökan och utbetalning

Målgrupp 1: Civilingenjörsstudenter

Stipendiet delas ut till student vars självständiga arbete/examensarbete på kandidatnivå har en tydlig koppling till SCAs branschområden. Ett krav inför ansökan är att studenten uppnått 150 hp inom civilingenjörsutbildningen vid ansökningstillfället.

Del 1. Ansökan ska innehålla godkänt och inskickat arbete och en motivering som beskriver arbetets koppling till SCAs branschområden. Uppföljning av ansökan sker under juni samma år. Den består av en skriftlig reflektion över huruvida det färdiga arbetet uppnått den koppling till SCAs branschområden som angavs i ansökan. Reflektionen ska på ett tydligt sätt kopplas till de sidor i rapporten som den sökande anser styrker kopplingen. Den självständiga rapporten bifogas. Urval av slutkandidater sker i augusti/september varefter SCA gör ett slutligt val av stipendiater.

Del 2. Stipendium kan även sökas igen när stipendiaten har tagit ut examen från Mittuniversitetet. Det går alltså att söka vid ett eller två tillfällen av samma student.

Utbetalning av den första delsumman sker under höstterminen efter urvalet. För att ta del av den andra delsumman krävs att studenten söker en andra gång, och meddelar SCA att de ansökt om och beviljats civilingenjörsexamen från Mittuniversitetet. Detta inom tidsramen nominell studietid plus 1 år. Utdelning och utbetalning sker på Mytec-dagen i november.

Målgrupp 2: Högskoleingenjörsstudenter, kandidatstudenter, masterstudenter samt inresande  internationella programstudenter

Stipendiet delas ut till student vars självständiga arbete/examensarbete för högskoleingenjörsexamen, eller på kandidat- eller masternivå har en tydlig koppling till SCAs branschområden. Ett krav inför ansökan är att studenten uppnått 150 hp (högskoleingenjörs- eller kandidatstudent) respektive 75 hp (masterstudent) inom den aktuella utbildningen vid ansökningstillfället.

Innehåll i ansökan, hantering av ansökan och urval sker på samma sätt som för målgrupp 1, se ovan.

Utdelning och utbetalning av stipendiet sker på Mytec-dagen i november.

Målgrupp 3: Studier utomlands

Stipendiet delas ut till student inför utlandsstudier med koppling till SCAs branschområden. Ett krav för att kunna genomföra utlandsstudier är att 75 procent av lästa kurser ska vara godkända, vilket således även är ett krav inför ansökan till stipendiet.

Ansökan sker under maj-juni varje år, oavsett om utresa är under höst- eller vårtermin. Anmälan innehåller ett Learning agreement och en motivering som beskriver studiernas koppling till SCAs branschområden.

Uppföljning av ansökan. Reserapport med bilagan ”official transcript of records” skickas till SCA. SCA genomför intervju med stipendiat efter resan.

Urval sker i augusti/september. Utdelning och utbetalning av stipendiet sker på Mytec-dagen i november.

Övrig information

Det första urvalet görs av beredningsgruppen som består av representanter från MIttuniversitetet och SCA. Mittuniversitetet kontrollerar att studenten uppfyller de kriterier som krävs dvs att studenten är inskriven på Mittuniversitetet och har slutfört de uppnådda studieresultaten angivna ovan.

Slutgiltiga valet görs av representanter från SCA, ansvarig är Maria Nyberg

Utbetalning sker till angivet konto. Stipendiet kan bara sökas en gång i varje kategori.

Om Tunadalsfonden

Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning är en utbildningsstiftelse som bildades vid Tunadalssågens 100-årsjubileum. Stiftelsen kommer inledningsvis under en treårsperiod att dela ut stipendier till studerande vid Mittuniversitetet för förtjänstfulla studieinsatser inom SCAs branschområden.

Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning

Läs mer och ansök