Livsmiljöer och ansvarsarter

SCAs skogar är hem för mängder av växter och djur. Och det ska de fortsatta att vara. Sedan 2020 driver vi ett arbete för att göra vårt naturvårdsarbete ännu mer effektivt. Syftet är att förbättra de livsmiljöer som är viktiga för arter som missgynnas av skogsbruk. Detta ska hjälpa oss att nå ännu högre precision i vårt arbete med biologisk mångfald.

slaguggla

Av den stora mångfalden av djur- och växtarter har vi identifierat 203 rödlistade arter som finns på vårt markinnehav och påverkas negativt av olika skogsbruksåtgärder. Det rör sig bland annat om vissa svampar, mossor, lavar, insekter och fåglar. För att identifiera dessa arter gjorde vi under 2020 en fördjupad analys av den svenska Rödlistan. För de här arterna krävs specifika åtgärder för att bevara eller utveckla livsmiljöer som svarar mot arternas behov. 

Som stor skogsägare i Norrland har SCA ett särskilt ansvar för de här arterna och vi kallar dem därför för våra ansvarsarter. Tillsammans med andra aktörer inom skogsbruket och med samhället i stort vill vi se till att deras miljöer finns i en sådan omfattning att arterna kommer att kunna finnas i kvar i framtidens skogslandskap.

Vårt arbete utvärderas löpande och i samarbete med SLU, vilket innebär att ansvarsarter kan tillkomma eller strykas.

Utveckla och bevara livsmiljöer

I vår analys har vi även identifierat 11 olika typer av livsmiljöer, som bedöms representera de specifika krav som ställs av våra ansvarsarter. Många av av skogens arter klarar sig relativt väl med de miljöer som skapas när vi bedriver skogsbruk med vardagshänsyn.Men flera av våra ansvarsarter har däremot mer specifika krav på sin livsmiljö, och kan behöva olika typer av riktade åtgärder. 

Exempel på livsmiljöer som vi har identifierat 

  • Äldre grandominerad naturskog (barrnaturskog) med död ved i olika nedbrytningsstadier.
  • Lövrika skogar med död ved i olika nedbrytningsstadier.
  • Sump- och bäckskogar.
  • Ljusa tallskogar med död ved i olika nedbrytningsstadier.
  • Brandfält, det vill säga skog som nyligen har brunnit.

Vi har analyserat hur mycket av de här livsmiljöerna som finns inom vårt markinnehav, och som vi känner till. Vi arbetar dels med att bevara och utveckla, dels om att nyskapa miljöer. Att spara ljusa äldre tallskogar, skapa soliga luckor i särskilda skogsområden och göra naturvårdsbränningar är några exempel.  

Totalt omfattar livsmiljöerna ca 400 000 hektar av vårt innehav, och de finns inom våra frivilliga avsättningar och på impediment, som är lågproduktiva marker där vi inte bedriver skogsbruk, samt inom vissa av de hänsynsytor som vi sparar vid våra föryngringsavverkningar.

Mer fakta

I vårt dokument "Förstärkt värnande av skogens biologiska mångfald - Ett initiativ av SCA" kan du läsa mer om vårt arbete samt se listan på våra ansvarsarter.

Läs dokumentet

Varglav

Fakta om Rödlistan

Mer om rödlistan

Livsmiljö som gynnar spillkråkan och många fler

Här visar vi tre exempel på ansvarsarter och de livsmiljöer som de är beroende av.

Livsmiljö

Spillkråka

Livsmiljö som gynnar norna och många fler

Livsmiljö

Norna

Livsmiljö som gynnar doftticka och många fler

Livsmiljö

Doftticka

Vill du läsa om fler ansvarsarter?

Fler ansvarsarter