Sällsynt skalbagge hittad i SCAs mångfaldspark

  • Nyhet
  • Skog

Den extremt sällsynta skalbaggen rödhalsad brunbagge finns i Tjäderbergets mångfaldspark nära Lycksele. Det visar ett fynd som en forskare från SLU gjorde i somras. Arten har aldrig tidigare hittats i Västerbotten och den är klassad som starkt hotad.

Rödhalsad brunbagge

Den rödhalsade brunbaggen (Phryganophilus ruficollis) hittades av Mats Dynesius, forskare vid SLU som studerar om tallskog på hällmarker och myrar kan bli viktiga livsmiljöer för arter som behöver långsamväxande tallar och/eller solbelyst död tallved. Han använder två av SCAs mångfaldsparker för sina studier.

– I en insektsfälla fångade vi fyra honor av arten. De kläcktes i en tall som dog efter en naturvårdsbränning som SCA utförde i området 2009. Arten är inte knuten specifikt till brända områden, då tidigare fynd i Sverige har gjorts i gamla granskogar som inte har utsatts för brand på mycket länge. Den rödhalsade brunbaggen verkar i stället vara knuten till den vedlevande svampen gråporing, som kan leva i död ved av flera olika trädslag i olika miljöer. Det är därför troligt att det är den rika tillgången på död ved som bränningarna i området skapade som gynnar arten, och inte branden i sig, berättar Mats.

En av SCAs ansvarsarter

Rödhalsad brunbagge är klassad som starkt hotad i den svenska rödlistan, vilket är den näst högsta hotkategorin. Baggen är också en av SCAs 203 utpekade ansvarsarter, trots att det finns väldigt få fynd av den. Enligt SLUs artportal har skalbaggen under de senaste 40 åren bara hittats på två platser i Sverige, en i Norrbotten och en i Ångermanland.

 – Att den nu också hittats i Tjäderberget är ett gott kvitto på att en naturvårdsbränning på rätt ställe verkligen kan gynna hotade arter, säger Andreas Renöfält, SCAs skogsekolog.

Mats har i sin forskning även tidigare påträffat hotade insekter i mångfaldsparken.

– Det verkar som att även den starkt hotade kantade kulhalsbocken, som trivs bra i bränd tallskog, har en fast plats i Tjäderberget. Jag har fångat den i fällor både 2019 och 2021 och den har även hittats av andra. En annan hotad insekt som jag hittat här i mitt forskningsprojekt är tajgablomflugan, vars larv lever i död ved av lövträd.

Ulf Hallin, SCAs naturvårdspecialist som ansvarar för parken, gläds åt fyndet, men oroas lite för den framtida skötseln för att kunna bevara arterna.

– Det är alltid roligt när vi hittar sällsynta arter som verkar trivas i våra skogar. Problemet nu med att bevara livsmiljön för dessa arter som gillar bränd skog och branddödad skog är att samebyn, som har rätt till renbetet här i parken, de senaste åren har motsatt sig våra planer på att naturvårdsbränna inom parken. Men jag hoppas att vi kan komma fram till en bra lösning snart, så att vi på lång sikt kan upprätthålla lämpliga livsmiljöer för rödhalsad brunbagge och andra arter.

Fakta: Rödhalsad brunbagge

En platt, långsmal, cirka 15 mm lång skalbagge med kraftigt byggda ben. Den gulröda mellankroppen kontrasterar vackert mot den i övrigt svarta kroppen.

Läs mer på artfakta, SLU Artdatabanken

Foto skalbaggen: SLU, Vilt, fisk och Miljö, Jörgen Wiklund