Vy över Obbola pappersbruk

För din säkerhet och trygghet

Här hittar du viktig information från Obbola pappersbruk. Ta del av informationen på dessa sidor så du vet vad du skall göra om olyckan är framme!

Vid Obbolas pappersbruk hanteras ett flertal kemikalier, varav svavelväte är den mest riskfyllda. Säkerheten kring kemikalierna är mycket högt prioriterad och vi arbetar ständigt med att förbättra våra säkerhetssystem för att förebygga olyckor.

Trots detta kan det inträffa olyckshändelser som kan påverka människor inom fabriksområdet samt de som bor i omgivningarna kring Obbola.

ALARMERING RING 112. Den som larmar skall vara beredd att svara på SOS-operatörens frågor.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA-signal

Om en olyckshändelse på Obbola är så pass allvarlig att de som bor i omgivningen utanför fabriken drabbas, så används varningssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten", den sk VMA-signalen. Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV, på SVT-text sidan 599. VMA-signalen består av 7 sekunder ton och 14 sekunder paus som upprepas under minst två minuter. När faran är över ljuder signalen "Faran över" som består av en 30-40 sekunder lång signal. VMA-signalen och "Faran över" provas första helgfria måndagen i varje kvartal, kl. 15.00.

Så förebygger vi risker

SCA Obbola hanterar ett antal farliga ämnen och kemikalier. Säkerheten kring dessa är högt prioriterad och vi arbetar ständigt med att förbättra våra säkerhetssystem för att förebygga olyckor. Trots detta kan det inträffa olyckshändelser som kan påverka både de som arbetar inom fabriksområdet och de som bor i omgivningarna samt miljön.

Systematiska riskbedömningar

Riskbedömningar utförs på ett systematiskt sätt och hela anläggningens verksamhet har utretts vad gäller risker för kemikalieutsläpp, brand och explosion. Analysen visar att nästan alla eventuella skador begränsas till industriområdet och inte påverkar allmänheten. Det som skulle kunna påverka närmiljön och närboende är om en större brand skulle inträffa inom industriområdet, med kraftig rökutveckling och utsläpp av släckvatten som följd.

Farliga ämnen - kemikalier

Vid Obbolas anläggning hanteras ett flertal kemikalier. En del av dem är brandfarliga eller skadliga för vattenlevande organismer.

Gasol, mycket brandfarlig. Råterpentin, brandfarlig och skadlig för vattenlevande organismer. Eldningsoljor och diesel, skadliga för vattenlevande organismer. Acetylen, brandfarlig. Behöver du akut hjälp ring 112 eller kontakta vår informationscentral.

Så säger lagstiftningen

Svensk lagstiftning avseende åtgärder för att förhindra stora kemikalieolyckor baseras på det så kallade "Seveso II-direktivet" som antagits av Europeiska Unionens Råd.

Direktivet har lagfästs i svensk lag och förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Obbolas pappersbruk omfattas av denna lagstiftning.

Enligt direktivet ska allmänheten som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska göra vid en olycka.

Det finns två kravnivåer enligt direktivet. Verksamheten vid Obbolas pappersbruk omfattas av den lägre kravnivån och en säkerhetsrapport har därmed sänts in till berörda myndigheter. Säkerhetsrapporten bygger på riskanalyser och tekniska säkerhetsgranskningar för verksamheten inom fabriksområdet.

Som verksamhetsutövare är Obbolas pappersbruk skyldigt att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. Vid en kemikalieolycka är företaget skyldigt att begränsa följderna för människors hälsa och även för miljön. Företaget är även skyldigt att samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra bränder och andra olyckor och följderna av dessa. Räddningstjänsten har också hög prioritet på det förebyggande arbetet, vilket handlar om att minska riskerna i samhället och samtidigt förhindra nya olyckor.

Räddningstjänstens arbetssätt kan förklaras i fem steg:

  1. Förhindra olyckor: Räddningstjänstens arbete med att förhindra att olyckor överhuvudtaget inträffar sker främst genom utbildning, information och brandsyn. På Obbolas pappersbruk ställs stora krav på att olyckor inte ska inträffa. Räddningstjänsten medverkar i det olycksförebyggande arbetet på Obbola genom att med jämna tidsintervaller utföra tillsyn. Dessutom ger räddningstjänsten utbildning och information till de anställda på fabriken. Obbola har även en väl fungerande intern tillsynsverksamhet.
  2. Skadebegränsande åtgärder: Det är viktigt att arbeta med skadebegränsande åtgärder för att minska konsekvenserna av en tänkbar olycka. Räddningstjänsten ger utbildning och information, utför brandsyn och medverkar som rådgivare i ny- och ombyggnationer för att på ett tidigt stadium få ett så bra brandskydd som möjligt. På Obbola pappersbruk har en mängd åtgärder vidtagits för att minska konsekvenserna av en möjlig olycka. Exempelvis finns sprinklers och automatiska brandlarm installerade liksom invallningar runt cisterner för att förhindra att farliga kemikalier läcker ut.
  3. Förbereda räddningsinsats: Räddningsstyrkorna förbereder sig för räddningsinsatser genom bl a utbildning, övning, fysisk träning, studiebesök och insatsplanering. Kontroller av fordon och materiel genomförs dagligen eller veckovis för att säkerställa att all utrustning fungerar. Tillsammans med Obbolas pappersbruk har räddningstjänsten en gemensam räddnings- och insatsplan som syftar till att rätt åtgärder vidtas vid allvarliga brand- och kemikalieolyckor.
  4. Genomföra räddningsinsats: Räddningstjänstens organisation består av en heltidsstation i Umeå som rycker ut på 15 minuter. Det finns även flera deltidsstationer som rycker ut vid behov. Nästan alla larm som kommer från Obbola till SOS är automatiska brandlarm, varav de flesta inte är orsakade av någon brand. Vid alla larm inom fabriksområdet är det Obbolas egen personal som först agerar, och det gör de tills räddningstjänstens styrka kommer på plats.
  5. Uppföljning efter insatser: Vid varje olycka/insats är det viktigt att följa upp och närmare utreda orsaker och förlopp för att förbättra möjligheterna att förebygga och hantera liknande händelser i framtiden.
  6. Tillsammans med polisen genomför räddningstjänsten brandutredningar för att fastställa brandorsaken. Dessutom utför räddningstjänsten så kallad restvärdesräddning där rök-, vatten- och korrosionsskador åtgärdas.

Personal vid Obbola utreder också inträffade olyckor, tillbud och bränder på fabriken.