Hyggesfritt – en del av SCAs skogsbruk

SCA jobbar med hyggesfria metoder sedan många år, som en del i arbetet med att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk. Här beskriver vi hur vi hanterar olika skogsområden, från skogar med riktigt höga naturvärden till skogar med mellanhöga värden och till sist den generella hänsyn som vi tillämpar vid alla avverkningar inom vårt trakthyggesbruk.

Frivilliga avsättningar = 100 procent naturvård

Om ett skogsområde har mycket höga naturvärden sätter vi av skogen för fri utveckling eller sköter den på ett naturvårdande sätt, så att skogen bibehåller eller ökar sina naturvärden över tid. Här är det alltså endast naturvård som gäller. Vi utför exempelvis naturvårdsbränning för att gynna brandberoende arter eller avverkar konkurrerande granar i tall- eller lövskogar.
Vårt mål är att  sju procent av vårt totala markinnehav ska sättas av.

Hyggesfria metoder

Sedan finns det en mellankategori av skogar som har måttligt till höga  naturvärden, och som vi kan bruka med mindre uttag av virke och ändå bevara de naturvärden som finns i skogen. Dessa områden kan hanteras med hyggesfria metoder, så som exempelvis blädning, där vi alltså inte skapar  större kala ytor. Inriktningen är att maximalt ta ut 50 procent av volymen när vi använder hyggesfria metoder.

Det återstår en del att klargöra kring skötseln av hyggesfria skogar, då det inte finns lika mycket forskning kring hyggesfria metoder om man jämför med trakthyggesbruket. Vårt mål är att tre procent av vår mark ska hanteras med hyggesfria metoder.

SCA upplåter även flera markområden för hyggesfria fältförsök som både SLU och Skogsstyrelsen bedriver. Vissa försök anlades redan på 1970- och 80-talet, medan andra startades under 2000-talet. 

Särskild anpassad hänsyn

Ytterligare tre procent av vårt markinnehav hanterar vi med särskild anpassad hänsyn. Det kan till exempel handla om att vi sparar skärmar av lövträd, som  många fåglar gynnas av, eller att vi sparar ovanligt stora hänsynsytor för att gynna känsliga arter. För att ytterligare gynna lövvärden försöker vi ofta få upp en lövföryngring så att lövet finns kvar på lång sikt. Det är lättare i områden med anpassad hänsyn eftersom dessa skogar generellt blir ljusare än de skogar som hanteras med rena hyggesfria metoder. En viktig del i vårt arbete med anpassad hänsyn är att säkerställa att vi får en god föryngring.

Generell hänsyn

Resterande andel av SCAs skogsmark hanterar vi med generell hänsyn, och som vi tar vid alla våra skogliga åtgärder. Det kan till exempel handla om att spara kantzoner mot vattendrag och myrar, spara mindre skogsområden för känsliga arter, spara trädgrupper och spara spridda  naturvärdesträd som är gamla eller på annat sätt viktiga för bland annat insekter och fåglar.