Träd på en udde.

Styrelsens arbete

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

Styrelsen ska enligt årsstämmans beslut bestå av tio årsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av de anställda.

Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan och regleras i övrigt av den arbetsordning som styrelsen fastställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott och verkställande direktören. Arbetsordningen föreskriver innehåll och utformning av den information som ledningen ska förse styrelsen med och säkerställer att styrelsen årligen granskar sina egna rutiner.

SCAs styrelse och bolagsledning

Revisionsutskott

Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen, effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Utskottet håller sig informerat om revisionen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder med förslag till bolagsstämmans revisorsval.

Revisionsutskottet består av Barbara Milian Thoralfsson, ordförande, Helena Stjernholm, och Martin Lindqvist.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör samt har beslutanderätt i dessa frågor för bolagets andra ledande befattningshavare. Utskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar, tillämpningen av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt den gällande ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna i koncernen.

Ersättningsutskottet består av Helena Stjernholm, ordförande, Anders Sundström och Lennart Evrell.

Internrevision

Internrevision är en separat funktion med uppdrag att utvärdera och förbättra effektiviteten i SCAs interna styrning och kontroll samt riskhantering. Funktionen rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen när det gäller internrevisionsfrågor och till CFO i övriga frågor. Funktionen utvärderar bland annat SCAs interna processer för order, fakturering, inköp och finansiell rapportering, IT-system, efterlevnaden av SCAs policyer inkluderat uppförandekod, personalrelaterade frågor och olika typer av projekt. Funktionen samarbetar även med SCAs internkontrollfunktion.

Ersättning till styrelsen

SCAs årsstämma 2024 beslutade om arvode till styrelsen enligt följande:

  • Styrelsens ordförande: 2 145 000 kronor
  • Övriga ledamöter (valda av bolagsstämman och inte anställda i bolaget): 715 000 kronor

Ledamöter i utskott erhåller därutöver arvode enligt följande:

  • Revisionsutskottets ordförande: 410 000 kronor
  • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 290 000 kronor

Ersättningsutskottets ledamöter:

  • Ersättningsutskottets ordförande: 145 000 kronor
  • Övriga ledamöter: 125 000 kronor