Vår verksamhet

SCA är organiserat i fem affärsområden: Skog, Trä, Containerboard, Massa och Förnybar energi. Den stödjande enheten är Inköp & Logistik.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,7 miljoner hektar i norra Sverige och i Baltikum. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

SCAs organisation

Affärsområde Skog

SCAs affärsområde Skog förvaltar SCAs skogsinnehav i norra Sverige och i Estland, Lettland och Litauen. Verksamheten ansvarar för skötseln av de egna skogarna och råvaruförsörjningen till SCAs industrier och sågverk. En viktig del är våra inköp av virke från privata skogsägare och vårt breda utbud av tjänster för skogsägare som vill bedriva ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Mer om affärsområde Skog

Affärsområde Trä

Vi tillverkar träprodukter för bygghandeln, träindustrin och ditt hem. Våra produkter består utav högkvalitativ råvara från norra Sverige och tillverkas i Sverige men produkterna används runt om i världen.

Tunadals sågverk

Bollsta sågverk

Munksunds sågverk

Rundviks sågverk

Gällö sågverk

SCA Wood Scandinavia

Sågverk

Affärsområde Containerboard

SCA driver två pappersbruk som tillverkar kraftliner. Skogen omvandlas till stark kraftliner som möter kundens specifika och höga krav på kvalitet, hållbarhet och prestanda.

Affärsområde Massa

Affärsområde massa omfattar Östrands massafabrik som tillverkar NBSK massa. Fabriken är nu en av de främsta i världen när det gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och miljö. Nu tredubblas CTMP kapaciteten i en ny anläggning vid Ortvikens industriplats.

Ortvikens industriplats

Affärsområde Förnybar energi

Vindkraft projekteras och genereras på SCAs mark. Restprodukter från skogen och skogsindustrin blir biobränslen, pellets, biodrivmedel och biokemikalier.

Stödjande enheter

SCAs inköp- och logistikenhet gör storskaliga industriella upphandlingar inom indirekta material och tjänster, tekniskt underhåll, produktionsmaterial och returfiber samt erbjuder logistiktjänster. SCA R&D CENTRE stödjer SCAs verksamheter, produktförnyelse och driver innovationer för att skapa framtida affärer. I organisationen ingår specialistkompetens som säkerställer spetskunnande inom nyckelområden för SCA.

Underhåll

Övriga verksamheter