För dig som entreprenör

Här har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för våra fabriker. Syftet är att ge en första kortfattad information om allmänna skyddsregler och vad som gäller i händelse av olycka eller utsläpp.

Knappast kan någon arbetsplats göras helt säker, men genom att planera arbetet och inventera, och förebygga riskerna så kan du som jobbar här bidra till en säkrare arbetsplats och en bättre arbetsmiljö för dig själv, dina medarbetare och besökare.

SSG on Site

Till att börja med vill vi be alla som ska besöka SCA Massa att ladda hem appen SSG on Site via Goggle Play eller AppStore, för att hålla sig informaerad och uppdaterad när det gäller säkerhetn på våra siter.

Allmänna regler

Fordon

Parkering av fordon sker utanför det inhägnade fabriksområdet. Särskilt inpasserings- och parkeringstillstånd krävs för att parkera inne på området. Parkering endast på markerad P-plats. Vägtrafikkungörelsen gäller inom fabriksområdet. Generellt är högsta tillåtna hastighet 20 km/h.

Gångbanor

Markerade gångbanor finns både utomhus och inne i fabriken. Dessa ska användas av gående.

Avspärrningar

Avspärrningar ska respekteras. Brist på avspärrning ska omedelbart rapporteras till avdelningsansvarig eller kontaktperson.

Ställningar

Endast personal av SCA massa godkänt ställningsbolag får bygga ställning. Ställningen måste vara besiktad och godkänd (skyltad) för att få beträdas. Det är inte tillåtet att ändra på uppsatt byggställning.

Fotografering och filmning

Foto- och filmförbud gäller generellt inom våra fabriksområden om du inte fått särskilda tillstånd. Tillstånd kan endast ges av fabrikschef eller dennes ersättare.

Hamnområdet Östrand

Då fartyg ligger i hamn för lossning eller lastning  råder strikt besöksförbud för obehöriga i hamnområdet. Lossningspersonal bevakar området och avhyser personer utan tillstånd.

Vedplan

All gång- och fordonstrafik på vår vedplan är förbjuden.

Vattenreningen

Vid arbete i avloppsvattenreningsanläggningen ska andningsskydd med P3-filter användas. Legionella kan förekomma. Gravida och personer med nedsatt immunförsvar får inte vistas i området.

Försäkringar

Det åligger leverantören att till betryggande belopp teckna och vidmakthålla försäkringsskydd för sina åtaganden hos SCA. Ansvarsförsäkring ska minst omfatta leverantörens skadeståndsskyldighet enligt lag och eventuella avtal.

Försäkringsvillkoret ska innefatta allmänt ansvar, produktansvar, omhändertagen egendom och miljöansvar.

När du kommer till våra fabriker

Anmälningsplikt

Alla besökare och entreprenörer ska anmäla sig i Portvakten. Vid besök eller rundvandring utanför kontorstid ska alltid skiftgående gruppchef meddelas.

Vid underhållsarbete, kontakta alltid operatören före och efter utfört arbete. I sodapannan på Östrand gäller anmälningsplikt för all personal vid vistelse inom området.

Inpassering av person och fordon

För att få tillträde till våra fabriker krävs passerkort (entreprenörer) eller besöksbricka (besökare). Om du måste ta in ditt fordon behövs också ett bilpass. Din kontaktman ska innan du kommer få dina uppgifter i en föranmälan. så att passerkort/besöksbricka är färdigt med rätt giltighetstid när du kommer.

Ditt passerkort och eventuellt bilpass kvitterar du ut i portvakten när du anländer och återlämnar när ditt uppdrag är avslutat.

Det är viktigt att du meddelar uppdragsgivare/arbetsledare om du lämnar området, även om det bara är tillfälligt.

Flyktmask

Entreprenörer ska medföra egen flyktmask/skyddsmask, förslagsvis Dräger Parat 3200, som är godkänd enlig DIN 58647-7 i händelse av gaslarm.

IT, nätverk och datorer

Reglerna i företagets IT-policy ska följas. Bland annat gäller att all inkoppling och alla inställningar, utan undantag, av persondatorer eller annan utrustning på SCAs nätverk i förväg ska ha godkänts av IT-avdelningen. Endast programvaror som godkänts av IT-avdelningen får användas.

Säkerhetsrutiner

Larmnummer

Östrands massafabrik: internt 222 eller från mobil 060-16 42 22.

Ortvikens massafabrik: internt 224 eller från mobil 060-19 42 24.

Berätta varifrån du ringer, vem du är och vad som hänt.

Brandlarm - larmklocka ringer

I fabriken: Uppsök närmsta kontrollrum och informera dig om varför det ringer. Utrym om nödvändigt och gå till närmaste återsamlingsplats.

I kontorshuset: Vid brandlarm i kontorshuset ska byggnaden utrymmas, gå till återsamlingsplats.

Gasvarning

Utrymningslarm finns installerade i lokaler där gasläckage/omedelbar fara/explosion kan förekomma. Vid larm (ljus och ljudsignal) ska lokalen omgående utrymmas.

Vid ingångar där gas kan förekomma finns orange varningsljus. När detta blinkar beträd inte lokalen.

Allmänt gaslarm (katastroflarm)

Ljuder vid utsläpp av större mängder svaveldioxidgas. Larmet ljuder i en minuts intervaller med två minuters mellanrum. När faran är över avges en 25 sek lång sammanhängande signal.

Vid larm gå vinkelrätt mot vindriktning och in i byggnad och uppsök om möjligt gasskyddat utrymme

Gasskyddade utrymmen Östrand finns i dessa lokaler:

Kontrollrummen på Energi & återvinning, Fiberlinjen, TM 5 och Renseri. Konferensrum Luna (896) på våning 8 kontoret. Ventilationsavdelningen, mekaniska verkstaden.

Gasskyddade utrymmen på Ortviken finns i dessa lokaler:

Renewcell, Ångcentralen och ATBn (Avvattning, torkning, balning).

Säkerhetsinformation

Hjälm och varselplagg och ögonskydd (skyddsglasögon eller visir) ska bäras på fabriksområdet och i produktionslokalerna.

Skyddsskor är obligatoriska i samtliga produktionslokaler. Undantag görs för våra besökare vid guidade visningar.

Hörselskydd ska användas där ljudnivån är hög (skyltat).

Rökförbud råder generellt, undantag på markerade rökplatser utomhus.

Alkohol och droger är förbjudna på arbetsplatsen. Det är inte tillåtet att komma till arbetsplatsen alkohol- eller narkotikapåverkad. Drogtester förekommer.

Mobiltelefoner är tillåtna inom området, med undantag av zonklassade ATEX-områden där det är förbjudet att använda mobiltelefoner (EX-klassade telefoner får användas).

Mobiltelefoner används också med viss försiktighet i närheten av manöverskåp, elektronisk utrustning som givare, vakter med mera.

Strålkällor finns installerade för mätningar. Respektera särskilda skyltar och avställningsinstruktioner.

Zonklassade områden där explosiv atmosfär kan uppstå. Besökare får inte vistas inom dessa områden utan tillstånd.

Transporter med truckar eller andra fordon förekommer inom industriområdet och även inne i fabrikslokalerna. Var uppmärksam på detta och tänk på att föraren ofta har begränsad sikt.

Markerade gångbanor finns både utomhus och inne i fabriken. Dessa ska användas av gående.

Avspärrningar ska respekteras. Brist på avspärrning ska omedelbart rapporteras till avdelningsansvarig eller kontaktperson.

I vissa lokaler finns gaslarm installerade som ska varna vid eventuellt läckage. Vid larm (rött/rött växlande blixtljus och ljudsignal med stigande fallande ton) ska lokalen omgående utrymmas.

Utrymningsvägar vid brand, gas eller annan fara är markerade med utrymningssymbol.

Gasflaskor

Inom fabriksområdet finns en depå för AGA-gas där entreprenörer kan ta ut/byta sina gasflaskor. Om gasflaska som lämnats ut från denna depå ska föras från området ska alltid transporthandlingar utfärdade av SCA medfölja i fordonet.

Fotografering

Fotoförbud gäller generellt inom hela fabriksområdet om du inte fått särskilt tillstånd. Tillståndet kan endast ges av produktionsdirektören eller dennes ersättare.

Säkerhetsrutiner

Riskinventering på arbetsorder

Innan du påbörjar ditt uppdrag kan en skriftlig riskinventering behöva göras på det arbete som ska utföras. Riskinventeringen görs på särskild blankett tillsammans med din kontaktperson eller av denne anvisad person.

Kemikalier

Alla kemikalier som ska användas inom industriområdet måste först anmälas till och godkännas av kemikaliegruppen.

Ordning & reda

För att förebygga att skada eller brand uppstår är det viktigt att det råder god ordning på arbetsplatsen.

Avfall, materialrester, emballage och annat brännbart ska snarast föras bort. Spill av olja eller kemikalier ska omgående saneras.

Entreprenörer är skyldiga att svara för städning och rengöring efter de arbetsmoment som uppdraget omfattar.

Källsortering av avfall

I de uppmärkta kärlen ska avfall lämnas enligt följande:

Brännbart: Plast, frigolit, smutsigt papper, träbitar, tjärpapp etc.

Returpapper: Rent papper, kartong och tidningar.

Metall: Aluminium, kabelskrot, elmotorer. Metallskrot vitt = rostfritt, syrafast. Metallskrot svart = järnskrot och övrig metall.

Osorterat industriavfall: Isolering, glas, betong, tegel och dylikt.

Elektronikskrot och farligt avfall (som batterier och lösningsmedel) lämnas vid förrådet.

Säkerhetsutbildning - SSG Entré

Innan du som entreprenör får utföra arbete självständigt på fabriksområdet måste du ha genomgått de webbaserade säkerhetsutbildningarna SSG ENTRÉ samt SSG ENTRÉ ÖSTRAND eller SSG ENTRÉ ORTVIKEN beroende på vilken fabrik du ska arbeta på.

Utbildningarna har både en generell del och en del som är lokalt anpassad för de särskilda risker och regler som gäller på Östrand och Ortviken.

Mer information om utbildningen kan du få via din kontaktperson samt på SSGs webbsida.

Tillbud och olycksfall

Alla tillbud och olycksfall ska rapporteras till din kontaktperson och läggas in i vårt webbaserade system för tillbudsrapportering.

Nödduschar

Nödduschar finns utplacerade på många platser runt om i fabriken. Nödduscharna är larmade. Behöver du använda nödduschen, stanna alltid kvar där tills hjälp kommer. Ta reda på var närmaste nöddusch finns innan du påbörjar ditt arbete.

Portabel ögonskölj (diphotérine) vid stänk av frätande eller irriterande ämnen finns för kortare utlåning.

Hjärt- och lungräddning

Vid hjärtstillestånd måste hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas omgående. Vid larmande uppge hjärtstillestånd. Defibrillator finns hos produktionsledare/insatsgruppen.

Kemikalieutsläpp

I händelse av kemikalieutsläpp till mark, vatten eller luft ska detta omedelbart meddelas till portvakt på larmnummer.

Tillstånd

Heta arbeten

Tillstånd krävs inom hela fabriksområdena, för alla heta arbeten. Tillståndsansvarig utses av SCA. Du måste också ha ett SBF-certifikat eller motsvarande för att få utföra sådana arbeten.

Arbeten i slutna utrymmen

För att säkerställa att det är säkert att arbeta, avseende gasförekomst, avblindningar och liknande krävs tillstånd för arbeten i slutna eller halvslutna utrymmen.

Rutin: Arbetstillstånd vid arbete i trånga eller slutna utrymmen, gasfrihetsförklaring.

Bryt och Lås

All manövrering och avställning av maskin- eller anläggningsdel ska alltid utföras av vår personal. Detta sker enligt vår rutin Bryt & Lås/Säker avställning. Du får inte påbörja arbete på en anläggningsdel, utan att ha fått klartecken från driftpersonalen. Försäkra dig om att avställning skett, att säkerhetsbrytare är låst, och lås därefter med eget märkt lås.

Truck och travers m.m.

För att få köra truck, travers, bomlift eller arbetsplattform krävs utbildningsbevis och skriftligt körtillstånd från arbetsgivaren.

Adresser

Östrands massafabrik, SCA Massa AB, Järnvägsgatan, 861 81 TIMRÅ

Ortvikens massafabrik, SCA Massa AB, Ortviksvägen 80, 851 23 SUNDSVALL

Kontaktpersonens roll

Till kontaktperson utses normalt den person som beställer ett arbete som ska utföras av en entreprenör. Det är kontaktpersonen som ansvarar för samordningen med övriga arbeten som pågår inom verksamheten som kan påverka det beställda uppdraget. Kontaktpersonen lämnar information om särskilda risker på avdelningen, hur brandskyddet fungerar och regler för införsel, lossning och lagring av kemikalier och för avfallshantering. Vänd dig till kontaktpersonen om du har frågor kring områden med explosiv atmosfär eller EX-klassning. Du kan vända dig till din kontaktperson med praktiska frågor kring ditt uppdrag på våra fabriker.Kontaktpersonen ansvarar för och hjälper dig också med de nödvändiga tillstånd och kontroller som krävs för att du ska kunna arbeta och besöka oss på ett säkert sätt.