Halvkroppsbild på två glada medarbetare.

Uppförandekod

SCAs uppförandekod är kompassen som hjälper oss att omsätta våra kärnvärden i praktisk handling. Den beskriver hur vi ska agera när det gäller affärsetik, hälsa och säkerhet, relationen till medarbetarna, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle.

Uppförandekoden är vårt främsta styrdokument inom hållbarhet och tillsammans med hållbarhetspolicyn utgör den grunden för vårt hållbarhetsarbete. Koden är en praktisk guide som hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagliga situationer. Den är också en utgångspunkt för SCAs leveranstörsstandard, som används för att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan.

Arbetet för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, men det slutar inte där. För att nå hela vägen analyserar vi risker, utbildar medarbetare och samarbetspartners samt kontrollerar egna och leverantörers anläggningar.

Löpande utbildningar

Uppförandekoden omfattar alla medarbetare vid SCA. Alla nya medarbetare utbildas i koden, som en del av introduktionen. Vart tredje år får medarbetarna en repetitionsutbildning. SCA har också utbildningsprogram om antikorruption och regler kring konkurrensrätt.

SCA har inrättat ett Compliance-råd som övervakar implementering och efterlevnad av uppförandekoden. Rådet följer också upp utfall och åtgärder av rapporterade ärenden. 

En bred bas för koden

Uppförandekoden baseras på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationen ILOs kärnkonventioner, OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs Global Compacts tio principer.

Misstänkt brott mot koden

SCA uppmuntrar alla medarbetare att rapportera misstankar om överträdelser mot uppförandekoden eller mot lagar och regler. Rapportering kan göras till närmaste chef, HR-chef, bolagsjurist eller till en fackförenings- eller arbetsrådsrepresentant. Det finns även ett visselblåsarsystem där det är möjligt att lämna en anonym rapport. Systemet är öppet även för personer som inte är anställda vid SCA. 

Några av de viktigaste delarna i uppförandekoden är: