Jaga

För oss är jakten en integrerad del i skötseln av våra skogar. Vi upplåter jakt för tusentals jägare varje år.

Såväl jakt på älg som småviltjakt på hare, ripa och tjäder bjuder på fina naturupplevelser. Samtidigt är jakt på älg och annat klövvilt nödvändig, för att vi ska kunna undvika att få allt för stora djurstammar. En allt för stor älgstam leder till allvarliga betesskador på våra tallungskogar och kan även vara ett naturvårdsproblem. Rönn och sälg kan i vissa områden betas så hårt av älgen att de riskerar att försvinna och det i sin tur hotar arter som är beroende av dessa träd.

Jakt på SCAs marker

jägarbevis

Jakten på våra marker:

  • är en integrerad del i skötseln av skogarna
  • ska bedrivas i överensstämmelse med de långsiktiga skogsvårds- och naturvårdsmålen genom att utveckla och beskatta viltstammar i balans med fodertillgång för bevarande av biologisk mångfald och värdefull skogsproduktion
  • skall bedrivas av välutbildade jägare enligt gällande jaktlagstiftning, SCAs jaktregler och god jaktetik
  • är en betydande rekreationskälla för många människor
  • ska bygga på förtroendefull och långsiktig samverkan med jägarna och deras organisationer

Vem får jaga

Vår ambition är att erbjuda jakt för så många som möjligt. Det finns dock en gräns för vad markerna kan bära. Allt för många jägare inom ett område kan innebära att kvaliteten på jakten sjunker. Ungdomar, liksom kvinnor, är en prioriterad grupp vid tillsättande av nya jägare i SCAs jaktlag.

jakttorn

Tillgång till jakt och fiske ingår som en del i anställningen för de årsanställda inom SCA Skog. Med detta följer en skyldighet för all personal att vid utövande av jakt och fiske, och i samband med tjänst, bevaka SCAs marker och vatten mot intrång och kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs.

Turordning

Följande turordning gäller när efterfrågan på jakt överstiger tillgången:

1. Tillsvidareanställda inom SCA Skog samt pensionärer som tidigare varit anställda inom företaget.

2. Företag, personer och organisationer som SCA Skog har affärs- eller andra relationer med.

3. Övriga anställda inom SCA-koncernen.

4. Utomstående.

Ungdomsplatser

Samtliga kortjaktlag på våra marker ska verka för och vara beredda att ta emot intresserade ungdomar för att ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för jakt och natur. Det är mycket viktigt för att vi på sikt ska kunna rekrytera nya jägare lokalt till samtliga jaktlag som är organiserade på SCAs mark. 

Avgiftsbefrielse för jaktkort gäller för ungdomar t o m 25 års ålder.

Former för jaktupplåtelse

1.

Kortjakt

Jaktkortet ger personlig nyttjanderätt till jakt inom ett visst område. Skilda kort utfärdas för älg respektive småvilt. För älgjakt gäller kortet under en säsong, och är en grundavgift för att få jaga älg. Sedan tillkommer fällavgifter per älg både till länsstyrelsen och till SCA.

2.

Fast pris för upplåtelser

Upplåtelsen gäller nyttjanderätt till jakt inom ett visst område. Nyttjanderätten kan gälla för älg, björn och småvilt sammantaget eller var för sig, kombinerat med kortjakt. Avgiften baseras på avskjutningsmål för älg och övrigt vilt, eventuella mervärden samt tillgänglighet. Upplåtelseavtalet är skriftligt och gäller högst 11 månader. I upplåtelsen kan det ingå tidsbegränsning enligt avtal. SCA förbehåller sig även rätten att tillsätta jägare ur den egna personalen. Avtalet kan tecknas med jaktlag, med en eller flera personer eller med en jakt­klubb.

3.

Mark inom viltvårdsområden

Där SCA redan ingår i Viltvårdsområden (VVO) med små och splittrade skiften kan det vara en bra lösning för älgförvaltningen att fortsätta ingå i dessa. En förutsättning är att VVOna verkar för att avskjutningsmålen nås. Upplåtelseformen innebär att SCA ingår som medlem i viltvårdsområdet. Inriktningen ska vara att vi upplåter jakträtten via avtal med fast pris till viltvårdsområdets styrelse som förmedlar jakträtten inom om­rådet.

Däremot ska inte större områden SCA-mark, där jakt och faunavård kan bedrivas på ett bra sätt, upplåtas till VVO-föreningar eller till andra sammanslutningar annat än om det finns särskilda skäl. Tidigare gjorda upplåtelser bör prövas mot denna princip i samband med ombildningar av redan etablerade områden. Om det inte är möjligt att utträda ur viltvårdsområdet ska en egen sektion efter­strävas i de fall SCA-arealen är sammanhängande och av tillräcklig omfattning.

4.

Representationsjakt

Vissa områden är undantagna för representationsändamål inom SCA. Där gäller särskilda bestämmelser.

SCAs jaktregler

Läs jaktreglerna

Skog- och klövviltutbildningen

Köp kort för småviltsjakt och fiske

Till webbshopen
Jägare på älgjakt

Inkluderande jakt – en självklarhet