Ansvarsfullt skogsbruk

Vårt ansvarsfulla skogsbruk kombinerar hög produktion av värdefull förnybar råvara med omfattande hänsyn för att bevara och utveckla skogens övriga värden. Det gäller exempelvis biologisk mångfald, vatten, renskötsel, forn- och kulturlämningar, upplevelser och mycket annat.

Processerna i skogen är långa. Det tar runt ett sekel för ett träd att bli moget för avverkning och många andra processer i naturen tar ännu längre tid. När vi planerar vår skogsskötsel gör vi det därför utifrån ett perspektiv som sträcker sig över ett sekel eller mer.

En evig resurs

Skog

Skogarna sköts långsiktigt och omsorgsfullt så att de ger högre tillväxt och större avverkningsmöjligheter över tid. Vi planterar till exempel minst två nya träd för varje träd som avverkas.

Sedan vi började mäta vår skog systematiskt i slutet av 1940-talet har virkesförrådet – volymen av levande, växande träd – ökat med över sextio procent och tillväxten har mer än fördubblats. Samtidigt har vi under dessa årtionden avverkat mer virke än vad som står på våra marker i dag. Tack vare vår aktiva skötsel kommer virkesförråd, tillväxt och avverkningsmöjligheter fortsätta att öka. Rätt skött är skog en evig resurs.

SCAs skogsbruk har även andra mål än virkesproduktion, eftersom våra skogar hyser många olika värden. Att utveckla och bevara den biologiska mångfalden i bolagets skogar är det viktigaste hållbarhetsmålet i SCAs skogsskötsel. Alla djur- och växtarter på våra marker ska ha förutsättningar att leva där även i framtiden. Detta innebär att det måste finnas en variation av livsmiljöer i våra skogar.

Bruka och bevara

Vi arbetar sedan många år med landskapsekologisk planering för SCAs hela skogsinnehav. Det hjälper oss att avgöra vilka skogar som vi ska bruka för virkesproduktion och vilka skogar som vi ska bevara eller sköta med fokus på att gynna den biologiska mångfalden. I vissa skogar kan vi kombinera brukande med åtgärder som bevarar eller utvecklar naturvärdena.

De skogar där vi väljer att fokusera på virkesproduktion brukas med generell miljöhänsyn. Det innebär att vi bland annat alltid lämnar hänsynsytor, kantzoner och träd vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder. I lågproduktiv skog och på mark som inte klassas som skogsmark sker ingen avverkning alls.

SCAs skogsbruk är sedan länge certifierat enligt de internationella systemen FSC® (FSC®004466) Forest Stewardship Council® och PEFC (PEFC/05-23-131) Programme for the Endorsement of Forest Certification. Det säkerställer att vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk.

Naturvård – i olika skalor

Mer om naturvård och naturvårdsarealer

Så här arbetar vi med vårt ansvarsfulla skogsbruk

Klimatsmart

Läs mer

Biologisk mångfald

Läs mer

Skogens miljövärden

Mer om vårt skogsbruk och vår råvaruförsörjning

Senaste nyheterna

Se SCAs alla nyheter