Skogens miljövärden

SCA har fått ersättning från Skogens miljövärden. Det är ett stöd till skogsägare som vill utveckla, bevara eller förstärka miljövärden i skogen.

EUs logotyp

Syftet med Skogens miljövärden är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Åtgärderna ska göras på skogsmark som har skötselkrävande natur- eller kulturmiljövärden. Projektet finansieras inom ramen för EUs landsbygdsprogram ((Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Stödet betalas ut för följande åtgärder:

  • Naturvårdsbränning
  • Gallra fram ädellöv eller lövrik skog
  • Rensa kulturmiljöer
  • Skapa våtmark i skog
  • Sköta natur- och kulturmiljöer
  • Röja och rensa stenmur

SCAs projekt

SCAs ersättningar omfattar flera projekt i våra skogar i Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.