Årsstämma

SCAs högsta beslutande organ är bolagsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ett ärende behandlat samt att rösta för samtliga sina aktier.

Om bolagsstämman

Vid bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämman) väljs bolagets styrelse och revisor, vilka föreslås av en särskild av bolagsstämman utsedd valberedning. Bolagsstämman beslutar också om vinstutdelning, fastställande av årsredovisning, arvodering av bolagets styrelse och revisor, i förekommande fall riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt övriga viktiga frågor.

Till grund för bolagsstämmans kompetens och arbete ligger främst den svenska aktiebolagslagen samt den av bolagsstämman antagna bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit SCA tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Om valberedningen

Senast sex månader före årsstämman ska uppgifter om sammansättningen av valberedningen lämnas på bolagets webbplats. Samtidigt ska information lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens förslag presenteras därefter i kallelsen till årsstämman och samtidigt på bolagets hemsida, där valberedningen även ska motivera sitt förslag och lämna en kort redogörelse för hur arbetet har bedrivits.

Valberedning årsstämma 2024

  • Bengt Kjell, AB Industrivärden*
  • Nikolai Schjold, Norges Bank Investment Management
  • Anders Oscarsson, AMF Pension & Fonder
  • Mikael Hallåker, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl.
  • Pär Boman, styrelseordförande i SCA

*Tidigare representerad av Helena Stjernholm

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det under följande adress:

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Valberedningen
c/o SCAs chefsjurist
851 88 Sundsvall

Eller via e-mail till valberedningen@sca.com

Vänligen lämna förslag senast 31 januari 2024