Sörgraninge mångfaldspark

Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland bjuder på en stor variation av olika naturtyper. Här finns finns exempelvis bördig bäckskog, brandpräglad tallskog, sandtallskog samt många myrar och sjöar. Parken har flera kulturlämningar från svunna tider och gott om spännande stigar.

Sörgraninge omfattar 3147 hektar och ligger i sydöstra Ångermanland, söder om Graningesjön. Du når parken via väg 331. Våren 2021 utökades parken söderut med Hornsjömon och Hornsjöbäckens dalgång, som är intressant för sina höga geologiska värden och biologiska mångfald, och även rikt på forn- och kulturlämningar.

Parken gränsar till fem naturreservat och ett blivande reservat. På så vi kan vi gynna arter som behöver stora sammanhängande områden för att  trivas.

Gynnsamma livsmiljöer

Sörgraninge

Parkens landskap är mycket varierat med markerade bergsmassiv, många myrar och gott om sjöar och vattendrag. Här finns allt från bördig bäckskog och hänglavsrik barrblandskog på hög höjd till brandpräglad tallskog, sandtallskog och lövrik naturskog. Parken erbjuder därmed många olika livsmiljöer för mossor, lavar, svampar, insekter och djur.

I parken finns det fortfarande kvar stora kärnor av naturskog, som i olika grad binds samman av korridorer längs slingrande bäckar och åar. Här finns stor potential att utveckla naturvärdena ytterligare.

De djur och växter som finns i våra skogar är anpassade till ett liv i skogar med naturliga störningar, främst bränder. Vi vill därför på många ställen efterlikna de naturliga processer som tidigare rådde i skogarna. Därför naturvårdsbränner vi vissa områden i parken och skapar aktivt död ved och skadar träd för att efterlikna brandskador.

Sörgraninge mångfaldspark är lättillgänglig för besökare och erbjuder fina möjligheter till friluftsliv. Det finns flera vackra och spännande stigar liksom många vattendrag med fiskemöjligheter, där det  dock krävs fiskekort.

Sörgraninge i siffror

  • 3147 hektar totalt
  • 2 670 hektar skogsmark
  • 1697 hektar ska skötas för att bevara eller utveckla naturvärden
  • 211 hekar våtmark, 187 hektar sjöar, 8 hektar berg, 67 hektar övrigt
  • 995 hektar av parkens skogar har höga naturvärden

Se och göra

Vandra

Försöksprojekt och lyckade åtgärder

I våra parker använder vi olika åtgärder för att bevara och utveckla livsmiljöer och naturvärden. Vi upplåter gärna parkerna till forskare och andra intressenter för att kunna prova nya metoder.

Broschyr om Sörgraninge

Läs broschyren

Rapporter från inventeringar

För att få veta om våra åtgärder i parken ger effekt tar vi hjälp av kunniga personer som kan göra olika inventeringar och undersökningar åt oss. Här kan du ta del av rapporter som rör Sörgraninge.

Hitta hit