SCA-avverkning gynnar både soldyrkande och skuggtåliga arter

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

SCA har testat en avverkningsmodell i Sörgraninge mångfaldspark som både gynnar arter som vill ha det ljust och arter som föredrar skugga. – Vi har avverkat granar och skapat ett glest nätverk av stickvägar som släpper in ljus, medan granskogen som växer mellan vägarna har lämnats orörd. Det gör stor nytta för den biologiska mångfalden, säger Mikael Berg, naturvårdsspecialist vid SCA.

Middagsklippen i SCAs mångfaldspark Sörgraninge, som ligger i Ångermanland, är ett drygt fyra hektar stort område med 90-årig asprik granskog där det även finns en del björkar och några 150-200-åriga granar. Eftersom skogen har självgallrats har området gott om asp- och granlågor, alltså döda träd som ligger på marken.

– Troligen har den här sammansättningen av skogen uppkommit efter blädning* eller en skogsbrand, förklarar Mikael.

Stickväg
En av stickvägarna med en orörd del till vänster.

Försiktig plockhuggning

Under vintern 2023 gjorde SCA en försiktig plockhuggning där man avverkade gran längs noga planerade stickvägar. Mellan vägarna lämnades ca 60-70 meter breda områden med orörd granskog.

– Vi har skapat ett glest stickvägsnät där de avverkade luckorna släpper in mer ljus och värme till lövträden. Längs vägarna har vi varsamt gallrat bort vissa granar för att kunna friställa en del aspar. Här och där har vi dessutom skapat fem meter höga aspstubbar, vars resterande del av stammen har lämnats kvar. I de avverkade luckorna kommer aspar att självföryngras, berättar Mikael och fortsätter:

– Mellan vägarna är skogen orörd och den pågående självgallringen av gran ökar andelen död ved.

orört område
En orörd del av Middagsklippen.

Smörgåsbord för biologisk mångfald

Stor aspticka

Tack vare metoden att avverka en del granskog och låta stora delar vara kvar kan SCA gynna både ljuskrävande och skuggfördragande arter.

– Det här ett intressant område där vi nu har värdefulla livsmiljöer som passar olika arter utifrån vilket behov de har – vissa vill ha ljus och värme för att trivas, medan andra föredrar skugga och lite svalare miljö. Den döda veden utgör också viktiga livsmiljöer för diverse arter. Området är nästan som ett smörgåsbord för biologisk mångfald, säger Mikael och tillägger:

– Vi gjorde inte någon artinventering innan plockhuggningen, men jag har hittat en del skyddsvärda arter som exempelvis lunglav, stor aspticka, ullticka och rynkskinn. Det borde finnas goda förutsättningar för andra arter att trivas här också.

Foto: Mikael Berg

*Blädning innebär att man bara avverkar de grövsta och största träden medan de yngre och klenare träden får växa på sig tills de blivit tillräckligt grova. På så vis är marken alltid trädbevuxen och har träd i alla åldrar.