Två personer som promenerar i en skog, sedd framifrån.

Fossilfri värld

Skogen binder stora mängder koldioxid när den växer. Men den skapar också en stor klimatnytta när den har avverkats, eftersom skogens produkter ersätter fossila alternativ så att användning av olja och kol kan fasas ut. Produkterna binder dessutom kol under hela sin livslängd. År 2023 bidrog SCA sammanlagt med en klimatnytta om 12,8 miljoner ton CO₂e. Det motsvarar mer än en fjärdedel av Sveriges fossila utsläpp.

Stödjande hållbarhetsmål och utfall 2023:

Mål: Klimatnytta om minst 10 miljoner ton CO2.
Utfall: 12,8 miljoner ton CO2.

Mål: Nettoupptag av CO2 i skogen.
Utfall: 5,7 miljoner ton CO2.

Mål: Öka substitutionsnyttan från SCAs produkter.
Utfall: 7,2 miljoner ton CO2.

Mål: 50 procent lägre fossila utsläpp i värdekedjan, scope 1, 2 och 3, jämfört med år 2019.
Utfall: 0,8 miljoner ton CO2e. Minskning med 10 procent relativt basåret 2019.

Mål: Realisera 11 TWh beslutad kapacitet vindkraft på SCA-mark år 2025.
Utfall: 9,0 TWh.

För utfall mot klimatmodell från 2019 samt tidigare klimatmål se årsredovisningen för mer information.

FNs klimatkonvention slår fast att det finns två inriktningar för att rädda klimatet: att öka inlagringen av kol och att minska de fossila utsläppen. Vi bidrar till båda.

När träden i våra skogar växer binder de koldioxid. Ju mer de växer, desto mer koldioxid binder de. SCA sköter skogarna aktivt och har därför vitala skogar med en hög tillväxt. Vi avverkar mindre än skogen växer, vilket betyder att inlagringen av koldioxid ökar hela tiden.

Lika viktig är nyttan som skapas genom vårt bidrag till att minska de fossila utsläppen. När man använder skog som råvara för att exempelvis bygga hus, tillverka förpackningar och framställa biodrivmedel, så ersätts produkter som har en negativ påverkan på klimatet. Våra produkter kan bland annat användas i stället för cement, stål, plast och olja. Att förnybara alternativ ersätter fossila produkter innebär att stora utsläpp av fossil koldioxid i atmosfären kan undvikas.

Produkterna från skogen lagrar dessutom kol. Under hela sin livslängd lagrar de det kol som skogen tog upp från atmosfären i form av koldioxid. Långlivade produkter, som till exempel sågade trävaror som används i hus, kan lagra kol i över ett sekel. 90 procent av våra trävaror blir långlivade produkter. 

På väg mot en fossilfri värdekedja 

Ett av våra mål är att hela värdekedjan ska bli fossilfri. Ett delmål är att halvera de fossila utsläppen från år 2019 till 2030. Genom systematiskt arbete, effektiviseringar och övergång till biobränslen har utsläppen från våra industrier reducerats och i dag är industriprocesserna nästan fossilfria.

Den största enskilda källan till fossilutsläpp är transporter. För att minska utsläppen jobbar vi bland annat med att välja transportmedel med liten miljöpåverkan, optimera transporterna och använda olika tekniker för att minska bränsleförbrukningen.

Vi använder tåg och lastbil för en del av våra transporter, men den största delen sker med fartyg. Fartyg är det transportsätt som har minst klimatpåverkan, eftersom det innebär minst utsläpp per transporterat ton. Vi lägger stort fokus på att både tåg, båtar och lastbilar ska vara maximalt lastade, så att transporterna blir så resurseffektiva som möjligt.

År 2022 började vi testa en eldriven lastbil för transport av råvara till pappersbruket i Obbola. Nu deltar vi i ett projekt som ska bidra till att 50 procent av de nya lastbilar som skogsbruket köper är elektrifierade år 2030. 

Brukad skog binder mer koldioxid

En internationell studie visar att det är just tack vare att skogen brukas aktivt som den binder in så mycket kol. Dels blir tillväxten hög i en brukad skog, dels blir det färre skador och skogsbränder som bidrar till höga koldioxidutsläpp.

Virkesförrådet ökar hela tiden både i Sveriges skogar och i övriga Europa, så kolinlagringen ökar samtidigt som vi får tillgång till stora mängder hållbara råvaror.

Skogens roll i klimatet - både kolsänka och klimatsmart råvara

Skogen gör störst nytta om den både fungerar som kolsänka och brukas på ett hållbart sätt, så att den kan bidra till att undvika utsläpp av fossila växthusgaser.

Om vi slutar att bruka skogen och inte får tillgång till produkter från skogen, vad ska vi då använda för att bygga hus, tillverka förpackningar, drivmedel och allt annat som behövs i ett välfärdssamhälle?

Behovet av de här produkterna kommer inte att minska, utan de kommer i stället att produceras av andra material – material som har en negativ påverkan på klimatet. Vi kommer att gräva och pumpa upp mer fossilt kol ur backen för att ersätta skogsnäringens produkter med exempelvis plast och betong. Vi får alltså en ökning av inlagringen av kol i skogen, men samtidigt ökar utsläppen av fossilt kol från andra verksamheter.

Därför är det mest klimatsmart att använda den klimatsmarta råvaran till hållbara produkter, samtidigt som skogen sköts omsorgsfullt så att nettobindningen av koldioxid hela tiden ökar och andra viktiga ekosystemtjänster från skogen bibehålls eller förstärks.

Förnybara produkter och förnybar energi

SCAs produkter är förnybara och hållbara. På så sätt gör vi det möjligt för andra att ställa om till fossilfrihet. Förutom att vi bidrar med klimatsmarta produkter som sågade trävaror och massa, erbjuder vi också förnybar energi i olika former.

Överskottsvärme från flera av våra industrier levereras som fjärrvärme till kringliggande kommuner. SCA producerar även pellets, oförädlade biobränslen och tallolja som förädlas till biobränslen.  

Dessutom arrenderar vi ut mark till vindkraft och driver vindkraftparker i egen regi. Produktionen av vindkraft på vår mark motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala vindkraftsproduktion.  

Vi har också en omfattande produktion av grön el, som motsvarar ungefär en procent av Sveriges elkonsumtion.

SCA säljer också fler gröna produkter som utvinns som biprodukter vid tillverkningen av massa. Det handlar främst om tallolja, som är en förnyelsebar råvara för biodiesel, och terpentin som bland annat används vid tillverkning av kosmetika och som tillsatsmedel i färg. Även här handlar det om att hållbara produkter ersätter fossila produkter, vilket gör att olja och kol kan stanna under mark.  

Vår klimatnytta

Ta del av modellen och hur vi räknat