En vy över snötäckt skog i solnedgång.

Affärsetik

Vi bygger vår affärsverksamhet på ärlighet, integritet och ansvarsfullt företagande. Lagar, föreskrifter och SCAs policyer och instruktioner ska alltid följas. Vi har nolltolerans för oetiskt affärsbeteende, mutor och korrupt verksamhet.

Våra kärnvärden – ansvar, respekt och högklassighet – ska känneteckna allt vi gör. Vår uppförandekod hjälper oss att omsätta det till praktik, bland annat när det gäller affärsetik och antikorruption. För att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan använder vi SCAs leverantörsstandard.

Antikorruption

Korruption innebär att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Hit räknas bland annat mutor. SCA bedriver all verksamhet i enlighet med gällande lagar och regler och tolererar inte någon form av korruption. Vi har en instruktion som fastställer regler för att förhindra korruption i koncernens verksamhet, oavsett land.

Alla SCAs medarbetare utbildas i vår uppförandekod, där affärsetik är en del. De medarbetare som har ledande befattningar eller externa kontakter får utökad utbildning i antikorruption. Ledningsgrupper och andra berörda personer får även utbildning i form av miniseminarier.

Motverkar kartellbildning

Vi följer konkurrenslagstiftningen och arbetar för att motverka kartellbildning, prissamarbeten och liknande. Förutom den utbildning som alla medarbetare får i uppförandekoden har SCA ett program för medarbetare som har marknadsrelaterad kontakt med konkurrenter. Programmet ger en ökad kunskap om konkurrenslagstiftning. Vi genomför också löpande seminarier för att diskutera frågeställningar och nyheter inom området.

Relationen till leverantörer och affärspartners

Det är viktigt att våra leverantörer delar våra värderingar. Därför har vi en leverantörsstandard som baseras på SCAs Uppförandekod och på internationella standarder. Standarden minimerar också risker i leverantörskedjan.

Innan vi inleder ett samarbete med en potentiell affärspartner gör vi en utvärdering enligt vår leverantörsstandard. Utvärderingen omfattar både affärsmässiga frågor och frågor om befintliga policyer och processer för till exempel arbetsmiljö och affärsetik. Vi har ett externt system för att utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbete. Baserat på riskbedömningar genomförs även revisioner på plats.

Genom leverantörsstandarden säkerställer vi att kunder och konsumenter får säkra varor och tjänster med hög kvalitet, som tillverkas och levereras med respekt för människa och miljö.

SCAs process för en hållbar leverantörskedjaDet är viktigt att bolagets leverantörer delar våra värderingar. Genom återkommande risk- och förbättringsgenomgångarkan vi utvecklas tillsammans.UppdateradriskbedömningRevision avutvaldaleverantörerKorrigering avfunna avvikelserAvtal där SCAsleverantörs-standardaccepterats avleverantören Utvärdering avgenomfördarevisioner ochkorrigeringar Samarbetetmed leverantörenavslutas omavvikelserna ärallvarliga Godkänd leverantörSCAs leverantörsstandardStandarden baseras på SCAs Uppförandekod och internationella standarder. Den har formu-lerats för att säkerslla att leverantörerna delar bolagets värderingar och för att minimera risker i leverantörskedjan. Standarden täcker områden som affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöpåverkan och produktsäkerhet.SCA har en process för att kvalificera ochgodkänna leverantörer som bland annatomfattar granskning av ekonomi, arbetsmiljö,miljö och kvalitet samt andra specifika kontrollervid behov.Godkändleverantör

Utvärdering av leverantörers hållbarhet

För att granska våra leverantörers hållbarhetsarbete använder vi oss bland annat av EcoVadis, en världsledande och betrodd aktör när det gäller att utvärdera företag och leveranskedjor mot hållbarhetskriterier. EcoVadis tittar på hållbarhetsarbetet inom fyra områden: miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter, etik samt leverantörskontroll.
Utvärderingarna ger en hög transparens och möjlighet att bedöma leverantörerna på ett enhetligt sätt. Resultatet visar tydligt hur ambitiöst leverantörerna jobbar med hållbarhetsfrågor.

Certifikat och dokument

Till dokumenten