Frågor och svar om SCAs investering i Obbola

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK. På den här sidan finns frågor och svar om utbyggnaden.

Vilka produkter kommer ni att producera på den nya maskinen?

Vi planerar att producera de två huvudprodukterna som produceras i den befintliga pappersmaskinen i Obbola, dvs SCA Kraftliner och SCA Eurokraft, men ser även möjligheter att introducera nya produkter

Kommer investeringen att få några effekter på produktionsinriktningen vid Munksunds pappersbruk?

Vi har nyligen investerat för ökad kapacitet av White Top Kraftliner i Munksund och kommer att fortsätta utvecklingen av White Top, Heavy Duty samt Wet Strength.

På vilka marknader räknar ni med att kunna sälja den ökade volymen kraftliner?

Vår huvudmarknad är fortsatt Europa, men med mera tillgänglig volym så kan det bli aktuellt att utöka kundbasen även på marknader utanför Europa.

Hur ska ni anskaffa den virkesråvara ni behöver, en halv miljon kubikmeter virke?

Den här investeringen är goda nyheter för skogsägare i Västerbotten med omnejd. Den garanterar en trygg efterfrågan på virke från en konkurrenskraftig industri för lång tid framåt.

Vi räknar med att öka våra inköp av virke i regionen, i första hand Västerbotten. Vi har ju även sågverksamhet i Västerbotten och kommer att kunna köpa alla virkessortiment för lokal förädling. Vi har redan börjat förstärka vår organisation för virkesköp i Västerbotten.

Kommer det att bli stora störningar i Obbola av ökad trafik och andra effekter av bygget?

I förprojekteringen av ny anläggning har omgivningspåverkan i byggskedet särskilt beaktats och ett flertal samrådsmöten med närboende har genomförts. Vi planerar att ta in alla transporter till projektet från E12 direkt in på fabriksområdet och dessutom sätta upp plank mellan fabriksområdet och samhället. Vi avser också att under projektgenomförandet hålla en fortsatt bra och tät dialog med närboende.

Umeå kommun ska bygga ut hamnen, en investering villkorad av att SCA genomför sin investering. Vad betyder den här investeringen för er satsning?

Umeås investering i hamnen är av avgörande betydelse för vår investering. Vi är mycket glada över det stora engagemang som Umeå kommun har visat. Effektiva transporter är av avgörande betydelse för skogsindustrins konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.

Genom utbyggnaden kommer SCA att bli en ännu större kund i hamnen och kommer att säkra att den får god beläggning och intäkter under lång tid framåt.

Är alla tillstånd nu klara för investeringen?

Ja

Ni bygger ut fabriken och ersätter en oljeeldad mesaugn med en som eldas med biobränslen. Hur kommer fabrikens utsläpp av fossil koldioxid att påverkas?

I dagsläget förbrukar vi 8 000 m3 eldningsolja i mesaugnarna och detta kommer helt att ersättas med biobränsle. Eldningsolja kommer i framtiden endast att behövas vid uppstart av mesaugnar och pannor samt som stödbränsle i vissa produktionslägen. Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen minskar med drygt 20 000 ton per år.

Hur kommer andra miljöparametrar att påverkas? NOx? COD? Lukt? Buller? Trafik – under byggtiden och efter?

Under den senaste 10-års perioden har SCA investerat i modernisering av massabruket, vilket har medfört att miljöprestanda redan är i absolut världsklass. Undantaget är mesaugnarna, men där tar vi i och med investeringen bort fossilt bränsle och minskar dessutom stoftutsläppen avsevärt.