FSC®

FSC®, Forest Stewardship Council®, är en oberoende, internationell sammanslutning av företag och organisationer som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Svenska FSC är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk. Den 1 oktober 2020 fick Sverige en ny FSC-standard för skogsbruk.

Sumpskog med fuktiga höljor


De svenska FSC-reglerna har utarbetats av representanter från bland annat skogsindustrin, miljörörelsen, samer och fackföreningar. De har vidareutvecklat FSCs internationella principer och kriterier till en svensk standard, anpassad för svenska förhållanden. I den nya skogsbruksstandarden som togs i bruk 1 oktober 2020 lägger man nu större vikt vid sociala intressen och att vissa områden ska brukas med anpassade metoder.

Den svenska standarden innehåller bland annat konkreta regler för hur många träd som ska lämnas vid avverkning, hur stor andel skog som ska undantas från avverkning, hur man ska värna lövträd och användande av främmande trädslag som contortatall och hybridasp.

I Skogsbruksstandard 2020 har dessutom det tidigare kravet på att fem procent av den produktiva marken som en skogsägare certifierar ska avsättas för naturvårdsändamål kompletterats. Nu ska ytterligare fem procent av den produktiva marken avsättas eller brukas på ett sätt så at naturvärden eller sociala intressen bevaras eller utvecklas.

I grunden är reglerna desamma för stora och små skogsägare som är certifierade. Däremot kan de åtgärder som krävs för att uppfylla reglerna se olika ut beroende på hur mycket mark man har.