SCAs naturvårdsstrategi

I naturvårdsstrategin lyfter vi upp de åtgärder som krävs för att förena ett produktivt och lönsamt skogsbruk med en god naturvård som bevarar den biologiska mångfalden.

Naturhänsyn i alla skogliga åtgärder

Kant mellan myr och skog

SCA tar naturhänsyn i samband med alla skogliga åtgärder såsom vid slutavverkning, gallring, röjning och markberedning.

Mest påtaglig är den naturhänsyn som tas vid slutavverkning, där arbetet med att lämna kvar olika naturvärdesträd utgör en viktig del. Enstaka träd, grupper av träd liksom olika typer av kantzoner och värdefulla biotoper som sumpskogar, raviner, hällmarker och bergsbranter lämnas orörda.

Omkring fyra procent av virkesvolymen, motsvarande sju procent av arealen, lämnas på hyggena.

Inom de avverkade områdena lämnas cirka fem procent av virkesvolymen.

Naturnära skötselmetoder

Naturliga störningar, framför allt skogsbrand, har präglat våra skogar sedan istiden. Vi vill efterlikna dessa naturliga störningar och processer i vårt skogsbruk.

Skogsekosystemet i norra Sverige är anpassat till stora störningar och då framför allt till naturliga skogsbränder. SCAs vanligaste avverkningssätt är slutavverkning, vilket är en störning som till vissa delar efterliknar branden.

För att återinföra brändernas påverkan på ekosystemet genomför SCA varje år hygges- och naturvårdsbränningar.

En del skogar som av naturliga orsaker sällan eller aldrig har brunnit, undantas från skogsbruk eller brukas med särskilt anpassade metoder.

Kunskap om naturvärden

För att ha kunskap om var det finns områden som är speciellt värdefulla för den biologiska mångfalden har vi genomfört en omfattande biotopinventering av våra skogar.

De värdefullaste skogsområdena kallas nyckelbiotoper och exempel på detta är urskogsartade barrskogar, äldre lövrika skogar och sumpskogar.

Viktiga företeelser i dessa nyckelbiotoper är döda träd, grova lågor (döda trädstammar som ligger på marken) och gamla träd. Cirka en procent av SCAs skogsmark utgörs av nyckelbiotoper, vilket motsvarar cirka 20 000 hektar.

Ekologisk landskapsplanering

I den ekologiska landskapsplaneringen använder vi resultatet från biotopinventeringen och uppgifter som finns i den skogliga databasen.

Områden som är speciellt värdefulla och känsliga väljs ut för att helt undantas skogsbruk eller för att skötas med anpassade metoder.

Omkring fem procent av skogsmarken undantas från skogsbruk helt och hållet. Ytterligare tre procent sköts med extra långtgående hänsyn till flora och fauna. Ovanliga skogstyper återskapas också, till exempel lövdominerade skogar.

Läs mer om våra ekologiska landskapsplaner

Hög kompetens

Hög kompetens hos alla anställda är en viktig del i arbetet och att utveckla vår kunskapsbas och våra metoder.

Vi utbildar fortlöpande alla våra anställda som arbetar med skogsbruket i naturhänsyn.

Det är viktigt att alla inte bara vet hur man ska göra utan också varför olika typer av naturhänsyn är viktiga för miljön.

Samarbete med myndigheter

När det finns särskilda skyddsvärden som kräver skydd enligt Miljöbalken samarbetar vi med länsstyrelserna och Naturvårdsverket i deras arbete att bilda naturreservat.

Vi har årliga träffar med de olika länsstyrelserna för att diskutera vilka områden som ska säljas som naturreservat. Under åren har SCA sålt stora skogsområden på närmare 41 000 hektar, till staten.