Våra viktigaste marknader

SCAs kunder finns över hela världen. Av koncernens försäljning går ungefär 60 procent till EUs inre marknad medan resterande del framför allt går till Asien, Nordamerika och Afrika. Råvaran från de norrländska skogarna är en viktig konkurrensfördel.

Trä

Den virkesråvara som SCA har tillgång till i norra Sverige har en hög andel kärnvirke och små kvistar. Det gör den lämplig för träprodukter som ska vara synliga och för interiöranvändning som till exempel golv. Råvaran är också lämplig för produkter med höga kvalitetskrav, som inner- och ytterpanel. SCA har valt att framför allt fokusera på träindustri och byggvaruhandel, marknadssegment där dessa egenskaper är efterfrågade och där utsikterna till lönsam tillväxt bedöms som bäst.

Träförädlande industrier är en viktig kundgrupp för SCA och vi tillverkar kundanpassade produkter som passar väl in i den fortsatta förädlingen. Våra kunder är främst tillverkare av möbler, dörrar, fönster, golv och tak.

Till byggvaruhandeln levererar SCA förädlade produkter som är färdiga att säljas till konsument. För att erbjuda kompletta sortiment kombinerar vi våra egna produkter med inköp från andra leverantörer. Kunderna är främst byggvarukedjor i Skandinavien, Frankrike och USA. Produkterna säljs även direkt till industriella träbyggare.

Massa

SCA tillverkar blekt barrsulfatmassa och kemisk termomekanisk massa, CTMP. Huvuddelen av barrsulfatmassan används till mjukpapper, men vi levererar även massa till kartong och tryckpapper.

Barrsulfatmassa, som produceras av norrländsk vedfiber, är efterfrågad för sin styrka. I mjukpapper kombineras den ofta med massa baserad på lövved, som björk eller eukalyptus, eller massa baserad på returpapper. Olika massatyper bidrar med olika egenskaper i slutprodukten. Eftersom barrsulfatmassa bidrar med styrka, kan den inte utan vidare ersättas av massa med annat ursprung och med andra egenskaper.  

CTMP används framför allt för tillverkning av mjukpapper och kartong. CTMP ingår exempelvis i mellanskiktet i vätskekartong för att ge stadga åt förpackningen. För massa är Europa SCAs huvudmarknad, men med ökad produktionsvolym ökar SCAs försäljning också till amerikanska kunder med en stabil närvaro på den amerikanska ostkusten.

Containerboard

Containerboard är ytter- och innerskikten i wellpapp, som används vid tillverkning av förpackningar. SCA producerar huvudsakligen containerboard av färsk fiber, så kallad kraftliner. Utöver färskfiber används också noggrant utvalda återvunna fibrer. Färska fibrer från hållbart skogsbruk är förnybara och återvinningsbara och tillsammans med returfiber bidrar de till ett cirkulärt kretslopp.

I SCAs produktportfölj ingår en rad specialprodukter, bland annat kraftliner med vit tryckvänlig yta och våtstark kraftliner. Våtstark kraftliner används för förpackningar med särskilt höga krav, till exempel förpackningar för livsmedel eller tungt gods. Den senvuxna, norrländska vedråvaran ger styrka och är väl lämpad för materialeffektiva förpackningar av hög kvalitet. Huvudmarknaden är Europa och SCA är Europas största oberoende leverantör av färskfiberbaserad kraftliner.

Förnybar energi

Biobränslen

SCA är en av Sveriges största leverantörer av skogsbaserade biobränslen, dels oförädlade biprodukter från skog och industri, dels förädlade bränslen i form av pellets.  Vårt breda sortiment möjliggör leverans av trädbränsleblandningar enligt kundernas önskemål.

SCAs biobränslen används till energiproduktion, el och värme, i huvudsak på den svenska marknaden.  

Vi levererar biobränslen till våra egna industrier och till externa kunder som stora kraftvärmeverk, lokala värmeverk, stora och små värmeanläggningar, flerfamiljshus och villor. Bioenergi är Sveriges största energikälla.

Biodrivmedel

Vid årsskiftet 2023/2024 inleddes uppstarten av bioraffinaderiet i Göteborg. Anläggningen är den första där SCA tillverkar förnybart fordonsbränsle och SCAs andel i anläggningen är 25 procent. Bioraffinaderiet har en total produktionskapacitet på cirka 200 000 ton biodrivmedel per år.

Vid tillverkningen av biodrivmedel vid bioraffinaderiet används bland annat tallolja, en biprodukt från vår massaproduktion. Tack vare vår unika skogsresurs och omfattande tillverkning av massa kan vi leverera stora volymer.

Att råvaran kommer från skogen ger avgörande fördelar jämfört med fossila alternativ. När vi tillverkar produkter av skogen introducerar vi inte någon ny koldioxid i atmosfären, utan i stället "lånar" vi koldioxid från naturens gröna cykel.

Vindkraft

Som Europas största privata skogsägare har SCA stora arealer mark med goda vindlägen. Just nu pågår en omfattande utbyggnad av vindkraft. I slutet av år 2023 var den årliga produktionskapaciteten av vindkraftsel på SCAs mark 9,0 TWh, baserad på normala vindförhållanden. Det motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala installerade vindkraftskapacitet.  

SCA strävar efter att vara självförsörjande på elektricitet och anpassar utbyggnaden av vindkraft till bolagets industrisatsningar.

Efterfrågan på grön el i norra Sverige bedöms som långsiktigt god med hänsyn till de industriprojekt som drivs och planeras i regionen.