Bioenergi - hela trädet tas till vara

Genom att ta vara på alla delar av trädet nyttjar vi trädets fulla potential. Hos oss blir restprodukter energi.

Restprodukter blir hållbar energi


Barken blir energi på sågverket och hos våra kunder. Timmerstocken blir långlivade trävaror, flisen blir massa och sågspånet, en restprodukt från sågverket, går till pelletsproduktion. Grenar och toppar som tagits till vara redan i skogen, blir skogsflis och lösgrot.

Vi är en av Sveriges största leverantörer av skogsbaserade biobränslen och vårt breda bränslesortiment möjliggör leverans av trädbränsleblandningar efter ditt önskemål.

Egen produktion och logistik borgar för långsiktiga och trygga leveranser.  Råvaran kontrolleras noggrannt  - vi har koll på hela kedjan från skogen till kund.

Köpa och sälja biobränslen

Företagsmarknad

Hela trädet tas tillvara

Effektiv resursanvändning

Vårt sortiment - biobränsle från skogen

Biprodukter från sågverken

När timret sågas tar vi vara på restprodukterna sågspån, kutterspån, bark och torrflis. Bark och torrflis levereras oförädlade medan sågspån och kutter förädlas till pellets och briketter.

Avverkningsrester

Uttag av GROT, GRenar Och Toppar, från skogen sker till största delen efter avverkningar på grandominerade skogar på frisk skogsmark. Uttagen föregås av en så kallad grotanpassad avverkning, där vi lägger grenar och toppar i högar vid sidan av skördarens körstråk samtidigt som träden avverkas. Vi levererar grot till våra kunder, antingen i form av skogsflis eller som lösgrot (oflisad).

Bränsleved och Stamvedsflis

Bränsleved består av träd eller delar av träd som inte är anpassade för massa- och sågverksindustrins processer. Det kan exempelvis vara träd som drabbats av rotröta eller som har andra defekter. Bränsleveden levereras till våra kunder som rundved eller flisad (stamflis).

Återvunnet biobränsle

Returträflis, RT-flis. RT-flis, framställs genom krossning eller flisning av gammalt emballage, form-, eller rivningsvirke samt av spill från om- och tillbyggnationer.

Biobränsle från industrin

Träråvara som inte kan användas av industrierna blir biobränsle. Biprodukter från sågverken som bark, spån och torrflis blir bränsle och cellulosaflisen råvara till industrin.

Grotanpassning vid slutavverkning

Pelletsproduktion

Om vår pellets